Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 4. évf. / 1881 (Budapest, 1882)

A MAGYAR VASÚTI ÉVKÖNYV. Szerkeszti : VÖRÖS LÁSZLÓ. 1878. évi I. évfolyam ára 3 frt — kr. 1879. » II. » » 2 » 60 » 1880. »III. » » 3 » — » 1881. »IV. » » 3 » — » még készletben van s megrendelhető a kiadótulajdonos MIHÓK SÁNDOR-nál (Budapest kereskedelmi ministerium). [ KOZlEcS's' :*."'!)'' Kö N ^ a M iao r Jegyzet, A nagyméltóságú m. kir. belügymiuisterium i8jg évi deczember hó u-én y 1,086. sz. a. kelt rendeletével a »Magyar vasúti évkönyv«-et a törvényhatóságok kiváló figyelmébe ajánlván, kijelentette, - hogy annak a törvényhatóságok által évenkint leendő beszerzését nem fogja kifogásolni. SO.

Next

/
Oldalképek
Tartalom