Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 3. évf. / 1880 (Budapest, 1880)

A MAGYAR VASÚTI ÉVKÖNYV Szerkeszti: VÖRÖS LÁSZLÓ. 1878. évi I. évfolyama ára 3 frt — kr. 1879. » II. » » 2 » GO » 1880. » III. » » 3 » — » még készletben van s megrendelhető a kiadótulajdonos MIHÓK SÁNDOR-nál (Budapest, kereskedelmi ministerium). Az évkönyv IV. évfolyama az 1880. évre vonatkozó adatokkal még a f. évben meg fog jelenni. oraVifo-; Gré'A(^) [oMm Jegyzet. A nagyméltóságú m. kir. belügyministerinm 1S79. évi deczetnbcr hó ír-én j/,oS6. sz. a. kelt rendeletével a »Magyar vasnti évkönyv«-et a törvényhatóságok kiváló figyelmébe ajánlván, kijelentette, 'hogy annak a törvényhatóságok által évenkint leendő beszerzését nem fogja kifogásolni. rj I 50. 433

Next

/
Oldalképek
Tartalom