Vörös L. (szerk.): Magyar vasúti évkönyv 1. évf. / 1878 (Budapest, 1878)

Magyar vasutak - XIV. M. kir. államvasutak

278 M. leír. államvasutak. 278 Cvi. ügyosztály. Kiadások ellenörsége. Ügyosztályfönök : Tóth Károly, felügyelő. Mérnök: Kondor Berthold. Segédmérnök: Mózsa József. Hivatalnokok: Lindtner János, Kolbe István, Hoffmann Ödön, Chirke Vilmos, Noszlopy Miklós, Markovich Adolf. Cvil. ügyosztály. Vissztérités. Ügyosztályfönök: Kún Adolf Károly, főellenőr. Mérnök: Szontágh Titusz. Hivatalnokok: Borhy János, Tokody Géza, Domek Antal, Szabó Kálmán, Kibáry Nándor, Tonlieiszer József, Kocsy Ignácz, Janitsek József, Bernáth Ferenez, Raffinger Sándor. Cvill. ügyosztály. Távirdai szolgálat. Ügyosztályfönök : Sándorf Károly, főmér­nök. Hivatalnok: Stolmár Károly. J>) sza/i-ossfrtG/.Vonatmozgósitásés miihelyszolgálat.Szakosztályfönök: Verderber István, felügyelő. Hivatalnokok: Tarczalovits Antal, Kronstein Rezső. Segédfogalmazó: Prajner Imre. Dl. ügyosztály. Vonatmozgósitás. Ügyosztályfönök: Forcher Adolf, felügyelő. Főmérnökök: Kúnwald Antal, Ilewerle Károly, Pick Tivadar, Vesztei' Árpád. Mérnökök: Abelesz Zsigmond, Engel Samu. Segédmérnökök: Kamarás Béla, Werneke Henrik, Unger Emil, Fallenbüchl Károly, Graff Károly, Glazovátz Mátyás, Folwarczny József, Göth Ede, Mauke Gusztáv, Schwendtner Sándor, Raohcr Imre, Pauka Mihály, Lövészy Károly. Mérnök-gyakornok : Lazsánszky József. Dil. ügyosztály. Miihelyszolgálat. Ügyosztályfönök: Wagner Károly, felügyelő. Főmérnökök: Beliozay Gyula, Szentgyörgyi Elek. Mérnökök: Müller János, Skertisch Imre, Peucker Frigyes, Gábel Ferenez. Segédmérnök: Steffens Ferenez. Fogalmazó : Szigethy Bertalan. Hivatalnokok : Wik Antal, Kaszovits Sándor, Geidusehek Zsigmond, Kohn Ignácz, Lencz János. Számtisztek: lilinkárt Bódog, Töreky Dénes. Mőrnökgyakornokok : Török Sándor, Förster Nándor, Trosztler Vilmos. F) szakosztály. Számosztály. Szakosztályfünök : Suján Ferenez, főszámtanácsos. Fönük-helyettesek: Koreny Ágoston, főkönyvelő. Lachmann György, minis­teri számtanácsos. Et. ügyosztály. Fökönyvvezetöség. Főnök : Wiihrl Jákó, főkönyvelő. Könyvelő : Pinkás Zsigmond. Ellenőr: Kondor Károly. Számtisztek: Roháts Károly, Saly István, Puskás Lajos, Worbesz József, Schmidt Gyula II., Erneszt Miksa, Szontágh Mihály, Herwégh Géza, Vaisz Géza. Ell. ügyosztály. Főpénztár. Főpénztárnok: Sztrelkó Gusztáv. Ellenőr: Pribék László. Hivatalnok: Hállay Ferenez. Számtiszt: Szenoner István. Em. ügyosztály. Számfejtöség. Ügyosztályfőnök: Róth Károly. Ellenőrök: Hönig István, Brandt István, Styaszny Sándor. Számtisztek: Medveczky Aladár, Hajós Károly, Vuskits József, Piliczár Lajos, Rédl Salamon, Friedl Leode­gárd, Petró Ferenez, Schmidt Gyula I., Czigly Imre, Angletta Arnold. F) szakosztály. Építészet és pályafentartás. Szakosztályfünök : Horváth Lajos, főfelügyelő. Segédmörnök: Tóth Márton. Elnöki osztály. Főnök : Angyal Dénes, főmérnök. Mérnök: Pumb György. Se­gédmérnök : Bozóky Béla, Hivatalnok : Bárányi Sándor. I. Voualfelügyelöség. Osztályvezető : Nóvák Gusztáv, főmérnök. Mérnökök : Bognár Ernő, Trautner Ignácz. II. Yonalfeliigyelöség. Osztályvezető: Wachsmann Ferenez, felügyelő. Főmér­nök : Szemler Mór. Mérnök : Ullrich Antal. III. Voualfelügyelöség. Osztályvezető : Pohl Otto, felügyelő. Főmérnök: Görgey László. Mérnök: Halász Kázmér. Segédmérnökök: Baranyay Géza, Kovács Ferenez. IV. Yonalfeliigyelöség. Osztályvezető: Abel Nándor, felügyelő. Főmérnök: Krenosz Rudolf. Mérnök: Boros Jenő. Segédmérnökök: Stoczek Miklós, Nettgebauer Viktor. Fi. ügyosztály. Műszaki számvevő, könyvelő és anyagszer-kezelési osztály. Fő­nök : Skalka János, felügyelő. Mérnök: Zombory Pál. Főmérnök: Papp Zsigmond. Mérnökök: llanák János, Szabó József, Hencz Géza, Ladányi

Next

/
Oldalképek
Tartalom