A Közlekedési Múzeum Évkönyve 11. 1996-1998 (1999)

II. RÉSZ • Közlekedéstörténeti és módszertani tanulmányok 127 - Bálint Sándor. Győr és környékének autóbusz-közlekedése 1925-1950 között 151

Bálint Sándor Győr és környékének autóbusz-közlekedése 1925 -1950 között Az első világháború után Győr és a megye a közlekedés átrendeződése miatt is látványosan fejlődött. A korona stabilizálódása után első­sorban a megye útjainak, lúdjainak korszerűsíté­sére és csekélyke fáziskéséssel a város tömegköz­lekedésének jobbítására fordították az anyagi erőket. A megyében Sopron és Magyaróvár szintén töre­kedett közlekedésének javítására. Sopronban a GYSEV 1925-ben sínautó, illetve sínautóbuszt járatott Sopron és Győr között. Ezek a járművek gyors és kényelmes, menetrend szerinti utazást teremtettek a két város között. Magyaróvár­Mosón között 1925 őszén megindult a városi tu­lajdonban és kezelésben lévő autóbusz. Ez nem­csak a megyében, hanem az országban is úttörő vállalkozásnak számított. A közlekedést, az útépítést központi kérdésként kezelték. Mint ahogyan a Győri Hírlap 1925. november 11-én írta; "...A kultúra fokmérője elsősorban az hogy útjaink milyen állapotban vannak. A vármegye-poli­tikában mindig fontos helyet foglalt el az utcák kérdése. Különösen áll ez akkor, amikor a hosz­szas háborús esztendők hiányai miatt útjaink or­szágszerte rossz karban vannak és éppen ebben az esztendőben indult meg végre a javítás komoly munkája. A vm. közigazgatási bizottsági, de tör­vényhatósági üléseken is a legtöbb érdeklődésre a legalaposabb vitára számottartó ügy mindig az utak és hidak javítása, fenntartása." A munka intenzitására jellemző, hogy 1924. december 17-én átadták a forgalomnak a 4. sz. árpási Rába hidat a soproni törvényhatósági úton, a tét-mosoni utat, felújították a rábacsécsényi hidat, a ménfőko­roncói és a cakóháza-tárnokréti vicinális közúton egy-egy fahíd épült, a mosoni törvényhatósági úton a 6 sz. hidon dolgoztak, a veszprémi, éri és bőnyi utakat újrahengerelték, pótkocsis teherautót és gőzhengert vásároltak. A megye igyekezett, mert úgy látszott, hogy szervezett személy- és árufuvarozás indul meg elsősorban a törvényhatósági utakon. A Magyar Országos Motoros Közlekedési Vállalat Rt. kül­földi tőke bevonásával Győr vármegye területén is, a vasút által nem érintett területeken, autóbu­szokat, teherautókat tervezett járatni. 1 E közleke­dés megindításának egyik feltétele a megfelelő úthálózat volt. A részvénytársaság szakemberei a megye vezetésével bejárták a megye útvonalait, sokan remélték, hogy 1926/27-ben élénk gépjárműközlekedése töri meg az évszázados fu­varozási hagyományokat. Győr város tanácsa is bekapcsolódott a megye és a részvénytársaság munkájába. Farkas Mátyás polgármester, és Er­délyi Iván tanácsos tárgyalt a MÁV győri vasútál­lomás főnökével Reitter Alajossal, mint a rész­vénytársaság megbízottjával. 1926 első napjaiban a MÁV átirattal fordult a városhoz, illetve a me­gyéhez, s bejelentette, hogy menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és teherautókat akar indí­tani Győr-Hédervár, Kisbér, Gönyü, továbbá Győr-Bakony vonalon. A megye és a város szíve­sen vette a kezdeményezést, hiszen az érintett vo­nalak "életre keltése" mindenki számára előnyök­kel járt. Remélték, hogy a járatok megindulása után hamarosan a Balatonnal is kiépíthetik a kap­csolatot, a vonat a 100 km-es távolságot 5 óra alatt futotta be. A megye különösen örült a hédervári vonalnak, mert a Szigetköz közlekedése gyors korszerűsítést igényelt. A háború előtt, a Vasútépítő Rt . keskenynyomtávolságú vasút építésére kért enge­délyt a minisztériumtól, amit meg is kapott. Az engedély érvényességét azóta is hosszabbítgatták, de még a tervezésig sem jutottak el. E vasút a század 1 Személy- és teherautók bevezetését tervezi a vármegye. Dunántúli Hírlap, 1926. január 19. l.p. 151

Next

/
Oldalképek
Tartalom