Dobrovits Aladár szerk.: Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3-4. (Budapest, 1959)

B. Koroknay Éva: A vaknyomásos Corvina kötésekről

2. sz.) kötéstáblája egymáshoz rend­kívül hasonló, a rajtuk alkalmazott bélyegzők pedig teljesen azonosak. De ugyanezen bélyegzőket látjuk viszont az Országos Széchenyi Könyvtár Regio­montanus kódexének (jegyzék 4. sz.) kötéstábláján. (2. kép.) Az ezen alkal­mazott díszítést csaknem változatlan formában látjuk viszont a Széchenyi Könyvtár egyik kéziratos Esztergomi Pontificale-jának (jegyzék 3. sz.) kötés­tábláján. A Guarinus, a Janus Panno­nius ós a Pontificale kötésén „Mária" írásszalagos keretet találunk. A kötések tükrét ugyancsak a gótikából ismert mo­tívumok, S-idomú hajló levelek díszí­tik. Kompozícióban az olasz rene­szánsz kötéseken megszokott felépítést követik, függélyes irányban egymáshoz csatlakozó, három helyen kiszélesedő csoportot alkotnak. De mig ott a min­tát fonadékból képezik, addig itt, mint mondottuk, levelek az alapelemek. Ez a középdísz változatlan formában for­dul elő a már említett Regiomontanus táblájának tükrében. A Regiomontanus kötésének keret­dísze azonban az előzőktől eltérően széles sáv, amelyben apró levélkék, makkok és egyenesszárú virágtövek alkot­nak szőnyegszerű mintát. Ez a keretdísz további köteteket kapcsol ide, először is az Esztergomi főegyházmegyei könyvtár azon ősnyomtatványát, amely Váci Pál bejegyzése miatt („llluminavi anno Domini M. CCCC. LXXX. etc. ego, fráter Paulus de Vacia, magister in artibus et tlieologia.")^ nevezetes az iro­dalomban (jegyzek 5. sz.). A kötéstábla (3. kép) keretében azonban már az apró minták elhelyezése nem oly esetleges, mint az előzőnél, bizonyos továbbfejlődést láthatunk abban, hogy négy-négy levélke fog közre egy-egy makkot, ezeket veszi körbe a levélkék és virágok gazdag szövevénye. A tükör dísze itt is hármas tagolású, de most fonadékból alkotott. Meg kell jegyeznünk, hogy a hármas tagolású tükördísz középső része megközelítően köralakú : ez válik uralkodóvá. Ebben a további kötetek egyetlen körös középdíszéhez való átmenetet látjuk. A pozsonyi Egyetemi Könyvtár IX. Gergely Décrétâtes­eit tartalmazó ős­nyomtatványának (jegyzék 6. sz.) kötéstábláján (4. kép) a külső keretet írás­szalag képezi, s ezen belül helyezkedik el az előzővel azonos díszű széles keret ­sáv. A kötésdísz még differenciáltabbá válik azáltal, hogy a széles keretsáv­hoz a külső szélen mind a négy oldalon, a belsőn, csak a keskeny oldalakon, 1. kép. A vaknyomásos Corvina kötések bélyegzőkészlete 3 Szerepelt az 1882-es könyvkiállításon. Könyvkiállítási emlék, Bp. 1882. 1 7,1. 41. sz. alatt közölve. Továbbá : Magvarország műemléki topográfiája, I. kötet, Eszter­gom. Bp. 1948. 290. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom