Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 6. (Budapest, 2003)

ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK - BABUCSNÉ TÓTH ORSOLYA: Az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület

működését és a vagyoni igazgatást érintő ügyek intézése, a határozatok végre­hajtásáról való gondoskodás. Az egyesület vagyonának őreként bármikor ro­vancsolási jog illette meg. Utalványozta és ellenjegyezte a költségvetés keretén belül az összes bevételeket és kiadásokat. Alkalmazta és beosztotta a tiszt­viselőket, alkalmazottakat, segéd- és szolgaszemélyzetet. Intézte-intéztette a beérkező iratokat és megkereséseket. Az egyesület nevében kiadott minden okmányt az elnökkel együtt, a nem okmányszerű iratokat pedig egyedül írta alá. 69 Elnöke volt továbbá az igazgatóságnak, melynek tagja volt még az egye­sületi főtitkár, a pénztáros, az ellenőr, az ügyész, az öt bizottság előadója és ezenkívül hivatalból a Hadtörténelmi Múzeum kiállítási osztályának vezetője és első titkára. 70 Az igazgatótanács az ügyvezetés legfelsőbb belső ellenőrzésére alakult. Negyedévenként összehívott ülésein a közgyűlés elé kerülő ügyeket készítették elő, illetve az évi munkaprogramot, az ügyviteli költségeket és a tiszteletdíjakat állapították meg. Ezen egyesületi testület 20 és 120 fő választott, valamint 20 hivatalos tagból állt. Az alapszabály értelmében a választott tagok egyharmada sorsolás útján az adott év végén kilépett, s helyükre a közgyűlés új embereket jelölt ki. 1927. december 31-ig az igazgatótanács választott tagja volt vörösberényi Ángyán Béla, a m. kir. Igazságügyminisztérium államtitkára, Artner Kálmán altábor­nagy, dr. Dankó János igazgató, Görgey Viktor ezredes, lovag Metz Rudolf ny. altábornagy, Milotay István, a Magyarság című lap főszerkesztője, dr. Rákosi György ezredes, Vészi József, a Pesti Lloyd főszerkesztője. Ugyanezen pozíciót töltötte be 1928. december 31-ig belváthi Balásy Antal, a m. kir. Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára, Kirchner Hermanné, Kirchner Hermán ny. altábornagy neje, Liber Endre székesfővárosi tanácsnok, Báró Lukachich Géza 71 ny. altábornagy, Montagh Akosné egy földbirtokos neje, vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos' 2 ezredes, a honvédelmi miniszter szárnyse­gédje, dr. Szőnyi Ottó, a Műemlékek Országos Bizottságának előadója, vitéz Tóth-Kádár Vilmos ny. tábornok. 1929. december 31-ig Bársony Oszkár IBUSZ vezérigazgató, Brázay Zoltán földbirtokos, doberdói Breit József ny. altábornagy, olysói Gabányi János ny. tábornok, a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum egykori vezetője, leveldi Kozma Miklós miniszteri tanácsos, a Ma­gyar Távirati Iroda vezérigazgatója, dr. Ripka Ferenc Budapest főpol­gármestere, Zimay Károly Kecskemét polgármestere és Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő. 69 ASZ 25. § 70 ASZ 24. § 71 Lucachich Géza, somorjai, báró (Kassa, 1865. március 30. - Budapest, 1943. december'25.) osztrák-magyar altábornagy. Az I. világháborúban ezred-, majd hadosztályparancsnokként har­colt az olasz és a keleti hadszíntéren. 1919-ben nyugállományba vonul, 1920-ban megalapítja a NYUKOSZ-t (Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége), melynek haláláig elnöke. 72 Nagy Vilmos, vitéz lófő nagybaczoni (Parajd, 1884. május 30. - Piliscsaba, 1976. június 21.) 1942. március 9. és 1943. június 12. között a Kállay-kormány honvédelmi minisztere. Lásd: Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés 1938-1945. Budapest, 2001. 246. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom