Hausner Gábor szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 6. (Budapest, 2003)

ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK - CZAGA VIKTÓRIA: A Harcos Emlék – szoborsors Magyarországon. (A Hentzi-emlékmű története)

A H ENTZI-EMLÉKMÖ TÖRTÉNETE 103 Az intézkedésért felelős XIV. szociálpolitikai és közművelődési ügyosztály ­bár határidőül 1919. január l-jét kapta 12 'a tanácstól - nem siette el az intézke­dést, s még jó egy hónap múlva sem tett lépéseket az ügy előmozdítására. Talán azért, mert időközben a magyar hadügyminiszter az emlékművet a „Jövő Nem­zedékért" Gyermekvédő Egyesületnek ajándékozta. így, ezzel a gesztussal az ad­dig a hadsereg tulajdonában lévő emlékmű - illetve ami megmaradt belőle - egy civil szervezet tulajdonába ment át. A fővárosnak tehát, amennyiben a Gasser­szobrokat a Városi Múzeum számára meg akarta szerezni, az Egyesülettel kel­lett felvennie a kapcsolatot. 1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, s ezután már a Bu­dapesti Forradalmi Munkás- és Katonatanács Elnöksége döntött az emlékmű sorsáról: el is rendelte a Hentzi-szobor hat mellékalakjának lefoglalását és átadá­sát a Városi Múzeumba. 1 " 1 A lefoglalásról szóló jegyzőkönyv' felvételére a Hungária Magyar Műére ­öntödében" 1 1919. május 16-án került sor Róna József és Hoffmann Béla, a VII. kerületi munkás- és katonatanács elnökének jelenlétében. Az addigra már szak­szerűen szétszedett - s nem lerombolt! - emlékmű itt, az öntődében, ahol Róna műteremmel bírt - várt sorsa beteljesülésére. Mint a szobor sorsának másik fon­tos dokumentumát," 2 eredetiben idézzük ezt is: , Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapest 1919. május hó 16-án, a VII. k. Szabó József utca 12. sz. alatti Hungária ércöntődében a Hentzi szobor mellékalakjainak lefoglalása tár­gyában. Megjelentek a VII. k. munkás és katona tanács műszaki osztálya részéről Offenberk János elvtárs a Hungária ércöntöde részéről Galli és Vignali elvtárs [sic!] valamint Róna József szobrász. Galli és Vignali elvtárs tudomásul veszi a lefoglalást és bejelenti, hogy az egyik szobor a hat közül, még az „Új Nemzedékért" egyesület helyiségében Wachtl 1 " elvtársnál van. - Kéri a katona és munkás tanács felhatalmazását, hogy a szobor a nevezett helyről öntödéjébe szállíttasson. Kijelenti továbbá, hogy miután a Hentzi-szobor leszerelési díja fejében [Kieme­lés tőlem - Cz. V.] az egyesülettől cca: 12 000 - Korfona] követelése van, a szob­rokat csak akkor engedheti át Róna József szobrász őrizetébe, ha az egyesület vagyonából kielégítést nyer." A Hentzi-szobor szétszedését tehát az új tulajdonos megrendelésére a Hun­gária ércöntöde végezte el szakszerűen. 129 A tanácsi segédhivatal 1919. január 8-án jelezte, hogy a „Hentzi-szobor eltávolításának ügyé­ben nyilvántartott határidő lejárt." Lásd a 128. jegyzetet! 130 Az Elnökség utasítása többek között arra is vonatkozott, hogy a múzeum vezetősége Rónával egyetértésben tegyen előterjesztést a szobrok restaurálására. A restaurálás két-háromezer ko­ronás költségét azonban az anyagi nehézségekkel küzdő múzeum nem vállalta. Lásda 128. jegy­zetet! 131 Cégtulajdonosok: Galli és Vignali. Budapest, VII. Szabó József u. 12. sz. 132 Lásd a 128. jegyzetet! 133 Wachtel Elemérné, az egyesület ügyvezető elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom