Kincses Katalin Mária - Szoleczky Emese szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria. 3. (Budapest, 2000)

FORRÁSKÖZLÉSEK. TANULMÁNYOK - Tóth Orsolya: A "Harctéri fidibusz" és társai. Első világháborús magyar nyelvű tábori újságok a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményeiben

TÓTH ORSOLYA A „Harctéri fidibusz" és társai Első világháborús magyar nyelvű tábori újságok a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményeiben A magyar sajtó történetének figyelemre méltó, ugyanakkor méltatlanul mellőzött, elfeledett „fehér foltos" területe a magyar katonai sajtó. A hadi lapok és a tábori újsá­gok históriája még ezen belül is háttérbe szorult annak ellenére, hogy mind keletke­zéstörténeti, mind tartalmi tekintetben számos különlegességet rejt magában. A tudomány azonban nem csak ezen időszak tábori sajtójával bánt mostohán, az országban megjelent ún. polgári sajtó is lényegében feltáratlan. Máig nem jelent meg olyan összefoglaló monografikus munka, amely a XX. század első felében léte­zett magyar periodikumok történetét dolgozná fel. ,/l magyar sajtó története" című, többkötetes mű ugyan hiánypótló a korábbi századok magyar vonatkozású lapjai­nak ismertetését tekintve, ám ezen vállalkozás utolsó kötetének korszakhatára is csak 1892. 1 Egy korábbi munka említést tesz ugyan az I. világháború idején létezett ma­gyar polgári sajtóról, részletesen azonban nem tárgyalja sem a korszakot, sem az egyes lapokat. 2 Ezen írás célja, hogy gyűjteményünk elemzésével szolgálja a magyar katonai saj­tótörténet e könyvészetileg is figyelemre méltó területének feltárását. A világháború nemzedéke naplót vezetett, tábori levelezőlapok százait írta csa­ládjának, kéziratos és kiadott visszaemlékezései könyvtárakat töltenek meg. E fiatal­emberek a fronton is igényelték és megteremtették maguknak a hátrahagyott béke­idők számos „kellékét". Ezek közé tartozott a tájékoztatás eszköze: a sajtó is. A közösségi keretet az alakulat, a katonai szervezeti egység biztosította. Általában a sokszorosítási kapacitás is rendelkezésre állott. Ettől a pillanattól fogva nem kellett más, csak egy-egy lelkes literátus szervező, akinek stílusa meghatározó jelentőséggel bírt a lapra nézve is. Az I. világháborút megelőző évtizedekhez képest e négy év alatt tömegesen jelen­tek meg a katonai szaklapok és a közvetlenül a front mögött, elsősorban a katonák számára és a katonák által készített tábori újságok, ezredlapok, melyek többek kö­zött a frontokra el nem jutó hírlapokat pótolva, híranyaggal látták el a katonákat. „A harcban álló katonák maguk is gondoskodnak szellemi szükségleteikről, újságok 1 Kosáry Domokos - Németh G. Bcla - Dezsényi Béla (szerk.): A magyar sajtó törtenete II/2. kö­tet. 1867-1892. Budapest, 1985. 2 Dezsényi Béla - Nemes György: A magyar sajtó 250 éve. Budapest, 1954.

Next

/
Oldalképek
Tartalom