Hetés Tibor - Makai Ágnes szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 2. (Budapest, 1987)

RÁKÓCZY ROZÁLIA: A polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság katonai lapjai

elveszítené olvasótábora nagy részét. Továbbá ahhoz, hogy a rendelkezések min­den parancsnoksághoz eljussanak és a lap továbbra is tartalmazza a népszerű és a katonaolvasók által igényelt rendelet magyarázatokat, haditudósításokat és naponta valamennyi harcoló alakulathoz postázzák, ahhoz az eddigi példányszám többszörösére lett volna szükség. Ezt pedig a súlyos papírhiány nem tette lehe­tővé. Ha pedig külön nyomtatnák a lapot, külön a rendeleteket, s ezeket elosztó szerint mellékelnék a parancsnokságokra, rengeteg felesleges küldözgetéssel járna és csak bonyolulttá tenné az ügyvitelt. A végső következtetés az lett, hogy „inkább maradjon meg a mai állapot. A rendeleti közlöny legyen továbbra is hivatalos lap". 69 Miközben a Hadügyi Népbiztosság a lap átszervezésével foglalkozott, a Sajtó­direktórium is tárgyalta az ügyet. Barna Sándor április 28-án bejelentette, hogy a lap szerkesztősége különóra címén 8000 koronát kért. Hosszas vita és ellen­kezés után az ülésen úgy döntöttek, hogy még áprilisban kap a szerkesztőség 3000 koronát, a deficitre vonatkozóan pedig átiratot intéznek a Hadügyi Nép­biztossághoz. Azt, hogy a lap províziót kapjon, a Sajtódirektórium elutasította. 70 A lap pénzügyi téren siralmas helyzetben volt. A Sajtódirektórium külön bizott­ságot küldött ki az ügy kivizsgálására. A bizottság május 3-ig a jelentés szerint a SzTOT A Vörös Katona számlájára eddig 270 ezer koronát folyósított. A Sajtó­direktórium a jelentés alapján úgy döntött, hogy átír a Hadügyi Népbiztosság­nak, „azonnal nyilatkozzék aziránt, hogy vajon vállalja-e a Vörös Katonánál folyó pénzügyi gazdálkodásért a teljes felelősséget?" 71 Mivel a Hadügyi Népbiztosságnak szüksége volt katonalapra, vállalta a teljes felelősséget. Pedig sem a Déli Hírlap ki nem fizetett adósságait sem a megemelt újságírói fizetéseket nem kellett volna vállalnia. A Sajtódirektórium már március 26-i ülésén kimondta, hogy a megszüntetendő és megszüntetett, illetve szociali­zált lapok feltalálható vagyonából kell rendezni a korábbi adósságokat, a vagyon többi részét pedig a lap továbbvitelére kell fordítani. 72 69 HL Hünb 1919. Eln.a. l/III. 8793—1919 1/147—1133—1146. Az „inkább maradjon meg a mai állapot..." Böhm ceruzával írt megjegy­zése : „Pro domo: Böhm népbiztos meghagyása folytán az eddigi állapot tartandó fenn és így intéz­kedést nem igényel. Irattárba teendő IV. 29." Pallas Ny. ma Kossuth Nyomda 70 Pl Arch. Sajtódir. jkvei 1919. 601 fond 3/2: „A Vörös Katonának Róna províziót kér. El­utasítva." — Róna Lajos újságíró, pályája elején Makón, Aradon, Nagyváradon dolgozott, ez utóbbi helyen a Szabadság c. lap szerkesztőségében Kun Bélával együtt. 1906-tól több fővárosi lapnál volt rovatvezető, 1917-től a Déli Hírlap szerkesztője. Tanácsköztársaság alatti tevékenységé­ről az adatok ellentmondásosak. Emlékiratai szerint társtulajdonosa volt a Déli Hírlapnak. A cég­bírósági iratok ennek ellentmondanak. Lásd még a 43. sz. jegyzetet. Róna emlékiratai szerint április elejétől augusztus közepéig Bécsben volt. Róna Lajos: Harminc év az újságíró pályán békében, forradalomban, háborúban 1—3. köt. Budapest, 1930. 705. o. Ennek ellene mond, hogy július 31-én mint a Déli Hírlap volt szerkesztője, visszamenőlegesen fizetést kért. Barna Sándor kiadóhivatali tisztviselő, szociáldemokrata, az Ujságkiadóhivatali Tisztviselők szakosztályának tagja volt, részt vett az április 14-én alakult 9-es Direktórium — az átszervezett Sajtódirektórium munkájában. HM gyűjt. Sebestyén Andor hagyatékából a Sajtódirektórium április 14-i ülésének jkv.-e, 1—4. o. Gy. sz. 124/1979. 71 Ld. még a 63. sz. jegyzetet. 72 HM gyűjt. Sebestyén Arnold hagyatéka. A Sajtódirektórium március 26-i ülése, 124/1979. Gy. sz. A Sajtódirektórium a Kormányzótanács elé terjesztette április 6-i ülésének jegyzőkönyvét. Ebben 315 fővárosi és vidéki szaklap beszüntetését jelentették. Uo. 2—6. o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom