Tanulmányok Budapest Múltjából 31. (2003)

BIBLIOGRÁFIA - Sántháné Antal Sára - Kiss Bori: Válogatott bibliográfia Budapest történetéhez, 1997-1998 397-478

SÁNTHÁNÉ ANTAL SÁRA - Kiss BORI Történészéletművek, történeti bibliográfiák, várostörténeti kutatás 1. ALTMANN Júlia: Bertalan Vilmosné. = Bp. rég. 32. 1998. 9-10. 2. BENCZE Zoltán: Nagy Emese. = Bp. rég. 32. 1998. 15-16. 3. BOJTÁSNÉ DAMÓ Csilla - BOLYÓSNÉ ÚJFALUSI Éva: Az 1995, 1996. évi ma­gyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája. = Hadtört, közlem. 110.1997. 4. 836-889.; 111. 1998. 4. 961-1016. 4. CSONTOS Katalin: Megemlékezés Nagy Lajosról. = Bp. rég. 32. 1998. 99. Em­lékülés és kiállítás. 5. DEÁK István: Hanák Péterről. = Bp. negyede. 1998.4.7-12. 6. FROJIMOVICS Kinga - SCHWEITZER Gábor (szerk.): Adalékok Büchler Sándor és Kohn Sámuel történetírói munkás­ságához: a magyarországi zsidóság tör­ténetíróinak emlékezete, avagy egy kézirat legendája. Bp.: M. Zsidó Lvt., 1997. 106 p. ill. (Magyar zsidó levéltári füzetek; 1997/2.) 7. GÁSPÁR Dorottya: Nagy Lajos mun­kássága és az ókereszténység. = Bp. rég. 32. 1998. 27-33. 8. GYÁNI Gábor: Fin de siècle történetírás. = M. tud. 43. 1998.6.687-698. 9. GYÁNI Gábor: Mai várostörténet-írásunk: teljesítmény és irányzatok. = Századvég 1996. (1997.) 4. 55-67. 10. GYÁNI Gábor: Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a történetírásban. = 2000. 10. 1998. 1.38-44. 11. GYÁNI Gábor: Vörös Károly (1926­1996). = Lvt. közlem. 68. 1997. 1/2. 294-297. 12. G YÖRFF Y György munkássága: bibliográfia 1988-1997. = Tört. szle 40 1998. 487-492. (1. rész megjelent 1987-1988.4. sz.) 13. GYŐRI László (összeáll.): Válogatott bibliográfia: 1995-1997. 1997-1998. = Évkv. / 1956-os M. Forrad. Tört. Dok. Kut. Int. 5. 1996/1997. 364-392.; 6. 1998. 389^423. 1956 történetének bibliográfiája. 14. GYURICZA Anna - SZABÓ Klára: Ma­gyar régészeti irodalom 1994, 1995. = Bibliographia archaeologica Hungarica. = Archaeol. ért. \iy\2A . 1996/1997. 291-316,317-333. 15. IRÁSNÉ MELIS Katalin: Gerő Győző. = Bp. rég. 32. 1998. 11-12. 16. KASZÁS Mariann (összeáll.): Amagyaror­szági levéltárak kiadványainak biblio­gráfiája 1996-ban, 1997-ben. = Lvt. szle 47. 1997. 4. 71-88.; 48. 1998. 4. 67-68. 17. KUBINYI András: Gerevich László (1911-1997). = M. múz. 3. 1997.3.63. 18. LITVÁN György: Hanák Péter ravatalánál (1921-1997). - Beszélő 3. 1997. 11. 38-39. 19. MAGYAR Károly: Hollné Gyürky Katalin. = Bp. rég. 32. 1998. 13-14. 20. MAROSI Ernő: Gerevich László 1911­1997. = M tud. 42. 1997. 11. 1377-1380. 21. MAROSI, Ernő: László Gerevich 1911— 1997. = Acta archaeol. Acad. Sei. Hung. 50. 1998. 1/3. 259-263. Válogatott biblio­gráfia is. 22. MESTER Zsolt: Gábori Miklós (1925­1996), Gáboriné Csánk Veronika (1929­1996). = Bp. rég. 32. 1998. 363-364. Nekrológ. 23. NIEDERHAUSER Emil: Hanák Péter 1921-1997. = M. tud. 43. 1998. 1. 91-93. 24. PÓCZY Klára, Sz.: Hajnóczi Gyula em­lékezete = Erinnerung an Gyula Hajnóczi. = Bp. rég. 32. 1998. 365-368. 25. PÓCZY Klára, Sz.: Tibor Nagy: 1910­1995. = Acta archaeol. Acad. Sei. Hung. 50. 1998. 1/3.263-264. 26. SÁRKÖZI Mátyás: Budapest. Oxford, Santa Barbara, Clio Press, 1997. XX, 109 p. (World bibliographical series; 198.) Válogatott bibliográfia. 27. SIPOS Antalné: Sárközi Zoltán (1922­1997). = Lvt. szle 47. 1997. 4. 67-70. 398

Next

/
Oldalképek
Tartalom