Tanulmányok Budapest Múltjából 29. (2001)

A BUDAI KIRÁLYI PALOTA MINT ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTES; A PALOTA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A LEGÚJABB KUTATÁSOK ALAPJÁN - Farbaky Péter: A budai királyi palota a historizmus korában : (Ybl Miklós és Hauszmann Alajos átépítési terveinek fejlődése és kapcsolata) 241-265

FARBAKY PÉTER A BUDAI KIRÁLYI PALOTA A HISTORIZMUS KORÁBAN (YBL MIKLÓS ÉS HAUSZMANN ALAJOS ÁTÉPÍTÉSI TERVEINEK FEJLŐDÉSE ÉS KAPCSOLATA) Az 1867-ben, a kiegyezéssel két súlypontúvá bővült monarchiában hamar felmerült az igény, hogy az ural­kodó ne csak a bécsi Hofburgot, hanem a budai királyi rezidenciát is lakóhelyeként használja. Ám a XVIII. században épült, a XIX. század közepén felújított épület 1 reprezentatív termei nem elégítették ki a birodal­mi igényeket, s már Andrássy Gyula, a kiegyezés miniszterelnöke felvetette a bővítés és az átépítés szük­ségességét. 2 Bár a köztudat Ybl Miklós (1814-1891) és Hauszmann Alajos (1847-1926) nevéhez köti a palota XIX. század végi átépítését, koncepcióiknak, terveiknek voltak előzményei is. A Fővárosi Közmunkák Tanácsát (FKT) létrehozó 1870. évi X. törvénycikk az új intézmény feladatául tűzte ki Budapest városrendezési ter­vének megalkotását. 3 Az FKT 1871 márciusában írta ki Budapest általános szabályozási tervére vonatkozó pályázatát, amelyben Reitter Ferenc (1813-1874) 4 valószínűleg döntő szerepet játszott. Ebben - többek közt -javaslatot vártak különböző középületek elhelyezésére, így a királyi palota bővítésére is. 5 A tíz pályamű közül az első díjat Lechner Lajos (1833-1897), a második díjat Feszi Frigyes (1821-1884) és társai, a har­madik díjat Klein és Fraser londoni építészek kapták. A pályaterveket csak kísérőszövegeikből és néhány fennmaradt rajzból ismerjük. 6 A királyi palota bővítési problémájának megoldását csak négy pályázat tartalmazza: Klein és Fraser budai távlati képén egy különálló, tornyos középrizalitú épületszárny látszik a régi palotától északra. 7 Lehmann Mór (1818—1877) 8 és Linzbauer István (1838—1880) 9 elgondolásában merült fel először a királyi palota észa­ki irányú, a dunai hossztengely mentén való bővítésének terve a meglévő épület tömegképzésének folyta­tásával. Linzbauer terve a Hazánk s a Külßld című újságban jelent meg 1871 -ben. A kísérőszöveg szerint a palota „Legnagyobb baja, hogy szűk, s az udvari hivatalok és szükséges személyzet számára nem elégséges. E bajon hirtelenjében azzal segítettek, hogy a szomszédos fegyvertárt is átalakították, s a kerten keresztül egy üvegfolyosóval kötötték össze, oda helyezvén el a szolgákat és a konyhát." 10 Ez a Hauszmann idején meg­valósult kiépítés gondolatának első felvetése, amely már csírájában is a végső megoldást mutatja: „Az így megnagyobbított palota magában foglalandja a régi fegyvertárt, miáltal mégegyszer oly nagy lesz, mint a jelenlegi. A mostani palota stylje és magassága van zsinórmértékül véve, vagyis a jelenleg fennálló palota nem fog leromboltatni, hanem ahhoz hasonló másik rész épül a fegyvertár helyére, egy új homlokzatot képezve a sz. György tér és a miniszterelnöki lakás felé. Az ekkép létesült két szárny közt egy középfront emelkedik a Duna felé, melynek magas kupolája fogja uralni az egész épületet." 11 A közölt tervezet távlati képén a Hauszmann-féle későbbi megoldás főbb elemei a már megvannak: az északi továbbépítés két szárnya a lebontandó Zeughaus helyén, az új főtengelyben a kupola, s a középszárny homlokzata előtt a kolonnád. 12 Minden bizonnyal Feszi Frigyes pályázati tervének előkészítéséül jött létre az a rajz, amely hagyatékában maradt fenn. A vázlatos rajzon az új palota a maitól északra, a Szent György tér keleti felén, a Sándor-palota helyén állt volna. A régi palota elrendezéséhez hasonlóan három épülettömbből állt volna, egy-egy keske­nyebb összekötőszárnnyal. 13 Az új rezidencia mellett a régi palota is szerepel a rajzon, tehát furcsamód két királyi palota állt volna egymás mellett. Az átépítés trójai falova a Várkert átalakítása volt, amelyet az 1873 márciusában az FKT alelnökévé ki­nevezett Podmaniczky Frigyes báró (1824-1907) kezdeményezett, aki ezután a királyi palota átépítésének 241

Next

/
Oldalképek
Tartalom