Tanulmányok Budapest Múltjából 22. (1988)

VÁROSTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK– STADTGESCHICHTLICHE STUDIEN - Székely György: Hunyadi László kivégzése : struktúraváltozások a magyar állam és főváros kormányzásában = Die Hinrichtung von László Hunyadi : strukturelle Änderungen im ungarischen staatlichen und im haupstädtischen Regierungs-system 61-102

János a kezében volt királyi várakat, elsősorban Budát átadta. A közeledés jele volt, hogy Budáról 1455. július 19-én László király erdélyi szerzett birtokba bevezetni rendelte Hunyadi János besztercei grófot és fiait, Lászlót és Mátyást. Javult a szerb—magyar vi­szony is, egyébként elképzelhetetlen, hogy 1455 őszén Brankovics György deszpota re­géd és Hunyadi János besztercei gróf tokaji várnagya uraik tudtával hatalmaskodott a szepesi káptalan Liszka birtokán. De a rendbontó várnagyi szerep pozitívra is fordulha­tott: Hunyadi László 1457-ben utasította tokaji várnagyát, adja vissza a posztót, amelyet vám fejében vett el bártfai kereskedő polgároktól. 1455-ben Hunyadi László eljegyezte Garai László nádor leányát, Annát, a hagyomány Máriáját. Ez a házassági terv az ellen­lábas ligák közti átmeneti egyezkedés jele volt. Annál nagyobb szükség volt rá, mivel a bi­zalom nem állt helyre. Sejteti ezt egy Bécsben kelt, 1455. augusztus 10-i írás. Reidel Já­nos plébános brassói küldött (exorator) tájékoztatja a brassói tanácsot a Ciliéi gróffal és László királlyal folytatott tárgyalásairól, valamint a bécsi nagy politikai eseményekről. Felkereshette a „comitem Ci Mae". Ulrik gróf bírálta a brassóiakat látszólagos királyhűsé­gükért és ellentétes tetteikért, kedvességükért ,,cum gubernátoré", aki a királyi felség személyes ellenfele. Az udvar tehát még kormányzónak látta és félte Hunyadi Jánost. A király Ciliéi gróf, valamint Miklós asztalnok és marsall jelenlétében szidta azt, aki a fe­jet elhagyja és a farokba kapaszkodik. Félreérthetetlen célzás volt ez a Habsburg-párttól a Hunyadi-párthoz tántorodókra. Bécsben osztrák nemesek és főpapok augusztus 3-án tartott gyűlése (diéta) egyengette a császár-herceg békét, a király—Magyarország urai közti békét, tervet kovácsolt a király Magyarországra menésére és az ottani várak átvételére a készséges magyar uraktól. Ciliéi gróf a királyt elhagyva Pozsonyba ment, hogy a császárt az egyetértésben ne zavarja királyi udvarban létével. A birodalmi és osztrák politika belső feszültségét tehát, ha ebbe még egy városi követet is beavattak, a Hunyadiak rovására kívánták levezetni. 1456. február 2-án érdekes értesüléseket szerzett Pesten a bártfai bíró és egy másik ottani lakos, amiről értesítették városi tanácsukat: a király Győrben van 3000 emberrel, saját hadinépével, ahonnan Esztergomon át 3—4 nap múlva Budán lehet. Aznap Pálóczi László országbíró Esztergomba indul a király elé 1000 olyan cseh, morva és osztrák lovas és drabant katonával, akik egy nappal előbb értek a budai hegyekre. A király idegen fegyveres csapatokkal vonulása és fogadtatása maga is sejtet ellentétet az uralkodó köre és valami ellenpárt között, amit meghatároz a bártfaiak fővárosi értesülése: Hunyadi — akit gubernátor gyanánt említenek — nincs ott, de fia néhány nappal előbb titokban a budai várban volt. Hunyadi János és László személyétől, befolyásától tartott tehát a ki­rály és ilyen előérzete vagy fenntartása oszlott el átmenetileg: 1456. február 7-én V. László Budáról írja Bécsbe, hogy egy nappal előbb bevonult, a magyarok nagy tisztelettel fogad­ták és más dolgai is a legjobban mennek, a levelet a tanácsban (in consilio) maga íratta. Igaz, hogy főleg a feudális urakra célozhatott, mégis látszik ebből, hogy magyar fővárosá­ban az ifjú uralkodó nem látott tiszta német települést. A király Pestre országgyűlést hir­detett. Az ellentétek mégis tovább feszültek és május végén — június elején Ciliéi vadászat ürügyével elvitte Budáról V. Lászlót, valójában Bécsbe. A rejtélyes távozás zavart, félel­met keltett. Sok főúr is elhagyta a várost és birtokára vonult vissza. Pálóczi László ország­bíró a Felvidéken foglalatoskodott. Fél vagy éppen egy hónapig kormányzat nélkül állott Buda olyannyira, hogy a várnagy is két hétre elhagyta csapatával együtt, még a palota 78

Next

/
Oldalképek
Tartalom