Tanulmányok Budapest Múltjából 21. (1979)

Gál Éva, [L.]: Óbuda helyrajza a hódoltság végétől a XIX. század közepéig = Topographie Óbudas (Alt-Ofen) vom Ende des 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts 105-151

JEGYZETEK 1. Óbuda ókori, középkori és hódoltságkori történetének legújabb összefoglalása, a korábbi irodalom ismertetése és kritikája: Nagy Tibor - Györffy György - Gerevich László , Budapest törté­nete, I. k. Bp. 1973) és Kubinyi András - Gerevich László ­Fekete Lajos - Nagy Lajos , Budapest története a későbbi közép­korban és a török hódoltság idején (Budapest története, II. k. Bp 1973.) 2. Zichy István kamaraelnök 1659-ben a komáromi váruradalom ré­szeként szerezte meg a későbbi óbudai uradalmat. A hozzátartozó helységek ekkor még török kézen voltak, de a hódoltsági területre jellemző kettős birtoklás folytán a Zichyek földesurasága már ek­kor is valóságos volt; a hódolt települések évente meghatározott pénzösszeggel adóztak magyar részről való földesuruknak is. 1686 után a Zichyek Buda-környéki uradalmának központja egy ideig Zsámbékon volt; Óbuda csak az 1730-1740-es években lett birtokközpont. 3. Az óbudai ásatások eredményeinek ujabb összefoglalása: Budapest Régiségei (a továbbiakban: Bp. R.), XXIV. 1. (1976) 4. Az óbudai topográfiára vonatkozólag fontos adatokat és megállapí­tásokat tartalmazó feldolgozások, a Budapest története I. II. és III. kötetén, valamint a Budapest műemlékei II. kötetén kivül: Érdy János , Az óbudai Kiscellről, Magyar Acad. Ért. 1.851; a Fehér­egyháza, az óbudai királynéi vár és a klarissza kolostor helyéről szóló kiterjedt irodalom, amelynek részletes felsorolása megta­lálható a fentemiitett összefoglalásokban; Mészáros Sámuel, Az ó­budai ev. ref. anyaegyház százéves története, Bp. 1886; Büchler Sándor , A zsidók története Budapesten a legrégibb időktől 1867-ig, Bp. 1901; Schoen Arnold , A budai Szent Anna-templom, Bp. 1930; u.ő. Óbuda múltjából, Bp. 1935; Garády Sándor , Az óbudai fila­tórium, História, 1932; Bártfai Szabó László , Óbuda egyházi intéz­ményei a középkorban, Bp. 1935; Gárdonyi Albert, Buda és Pest keresztény lakossága a hódoltság alatt, TBM V. (1936);u. ő., Óbuda és környéke a középkorban, Bp. R. XIV. (1945): u.ő. Óbuda kísér­lete a szabad királyi városi jog megszerzésére, Városi Szemle, 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom