Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966)

SEENGER ERVIN : Adatok Óbuda XIX. századi helytörténetéhez. (Krenn György és utódainak feljegyzései 1810—1910.)

Den 25 ten 0(kto)ber waren die 3 Monarchen is Ofen nemlich der Keiser von Oestreich der Keiser aus Ruslanth und der König aus Breisen (Preussen). 8 Von Jahr 815 In Oben Erwanden Jahre ist die Pallatinnasin 9 nach Ofen gekomen. Von Jahr 816 In Oberwanden Jahre ist der Kalfarriberck (Kalvarienberg) angeleckt (angelegt) worden die 3 Greitz aber sint den 8 ten Mäy 817 aufgestelth worden. 10 Von Jahr 817 In Obgemelten Jahr ist die Balatinnasin mit Tott abgegangen in der Geburth. 11 Von Jahr 818 In Oben angemerckten Jahre ist die Hiesige Pfahr Kirchen ausgemallen (ausgemalt) worden. 12 Von Jahr 819 In gemelten Jahre wahre das Feuer bey dem Andreas Lesich bey welchem 5 Hausz abgebranth sind. Von Jahre 819 In gemelten Jahre den 14 ten September ist der Kalfari Berg samt der Statte (Statue) des Heiligen Florian bey einer feierlichen Prozession eingeweicht worden. 13 Den 2 ten Dezemper wahr das Feuer in der Wasserstat bey den Schwartzen Berrn (Bären) alwo ein Hausz abgebrant ist. 14 Den 4 ten May ist die 8 dägige Ogtaf Antaht bey Heuligen Florian bey den Heuligen Joha­nes N(epomuck) & M(ärtyrer) und bey Hochheiligsten Dreyfaltickeit angefangen worden. 15 Von Jahr 820 Den 29 ten Märtz Nachts im 11 Uhr war das Feuer bei den Petter Bolt bei welchen 2 Hausz abgebrant sint wobey auch 3 Pfert und 2 Schaf verbrant sind. In gemelten Jahre den 14 ten May haben wir einen gewaltigen Reiff gehabt. Den 16 ten May ist der Brümmas (Primas) in Kran Einstallirt worden. 16 Den 30 ten Mäy ist das Thor vor den Kirchhof 17 bey dem Schulhaus abgetragen worden die 6 Steiner aber sint den 10 ten Juny anstat des Thors erricht worden. Den 8 ten Sebtember ware der Keisser Frantz in Altofen. 18 Den 10 ten Seltemper( !) hate der Johan Maiko seine Erste Messe gelessen. Den l ten November haben sich in der Altofner Pfahr Kirchen eine Famülly (Familie) Juten nemlich Vatter und Mutter samd vir Knaben Dauffen Lasen. 19 Den 2 ten November sind die 2 Ecker (Äcker) einer von Bfaller( ?) und der anderer von Johan Eker zu dem Freithof eingeweicht worden. 8 A bécsi kongresszusról érkezett I. Ferenc király, Frigyes Vilmos porosz király és I. Sándor orosz cár. 9 József nádor második felesége Hermina anhalt-bernburgi-schaumburgi hercegnő (1797—1817). 10 A kiscelli kálvária, amelynek stációi a Kiscelli utcának Bécsi út utáni szakaszán és a Doberdó úton állottak és a Kálvária alatt épült kápolnához vezettek. A szobrok 1821—1822 folyamán készültek. (Schoen A. : Óbuda múltjából, Bp., 1935. 26. o.) 11 1817. szept. 14-én István főherceg és Hermina főhercegnő születésekor. 12 A plébániatemplom „állítólag 1819-ben újra festetett" (Schoen A. : i. m. 21. o.). 13 A templom előtt 1790 óta álló szobrok, amelyek eredetileg a Határ (Nagyszombat) utcában voltak: Nepomuki Sz. János és Sz. Flórián. (Schoen A. : i. m. 25. o.) A Kálváriára vonatkozóan lásd 10. jegyz. 14 A II. Csalogány utcában, a Medve u. 2. sz. ház sarkán egy fekete medvét ábrázoló homokkő szobrocska állott. A ház a II. világháborúban megsérült, 1961-ben lebontották, a medve cégér el­pusztult. 15 Sz. Flórián és Nep. sz. János szobraira vonatkozóan lásd a 13. jegyzetet. A Szentháromság­emlékmű az Árpád-híd építéséig a Szentlélek (ma Korvin Ottó) téren állott. 16 Rudnay Sándort 1819-ben nevezték ki esztergomi érsekké; 1820. V. 15-én az érseki szék­helyet Nagyszombatról Esztergomba helyezte vissza. 17 A III. Kórház utcában 1788—1888 között volt temető. (Fehér J. A. : Budapest székesfőváros temetőinek története. Bp., 1933. 72. o. helyszínrajzzal.) 18 I. Ferenc és Karolina Auguszta királyné magyarországi kőrútjuk során tett látogatása. 19 Kronsteiner (Kronstein) Fülöp 53 éves, feleségével és négy gyermekével katolikus hitre tért. (Liber Baptizatorum Vetero Budae ab anno 1801 .. . XI. 1. 1820. rovatban a következő bejegyzés áll: Philippus Kronsteiner annorum 53 derelicto Judaismo Sacra Christiana una cum consorte sua ас quatuor prolibus masculis amplexus. Ritu solemni baptizatus est ut in série habetur Philippus imposito ei in Baptismate Josephi nomine.) 276

Next

/
Oldalképek
Tartalom