Tanulmányok Budapest Múltjából 17. (1966)

NAGY LAJOS : Buda polgársága a XVII. század végén

de Toller Antal Torna András Traxler Mátyás Unger János Vinzo Albert Voglmayr János Ferenc Waltersegg György Frigyes Welber Márton báró Welsperg György Wolt János Jakab Zindman Antal Ferenc Zormeni Albert Természetes, hogy ez az egyetlen keresztelési anyakönyvnek alig több mint félesztendei anyaga alapján összeállított névsor igen-igen hiányos, s ez a 130 név, illetve a nevek mögött feltételezhető család nem jelenti Buda város 1687-i lakosságának az egészét, annál is inkább, mivel nem szerepelnek köztük olyan személyek, akikről pedig — más forrásokból bizonyít­hatóan — biztosan tudjuk, hogy ebben az időszakban is, sőt jó néhányan már a felszabadulás első napjai, hetei óta itt tartózkodtak, dolgoztak, laktak a városban, mint pl. — a katonákon, kamarai tisztviselőkön kívül — Sautermaister Frigyes, Bösinger Ignác, 8 Lescher Antal, Strudl Péter, Illmer Frigyes, vagy Ceresola és de la Vigne Miklós, 9 sőt az a Prenner Farkas András sem, akit 1687. szeptemberében budai polgármesterré választottak. S a felsorolt la­kosok közt csak 18 olyan van, aki a következő évben, illetve években budai polgárként szere­pel (a kurzívan szedettek). A budai polgárokról az első, rendelkezésünkre álló összeírás 1688. október 13-ról való, s ez a budai tanácsülési jegyzőkönyvben található egy másik összeírás mellett. 10 Az udvari kamara 1688. október 8-i rendeletére 11 ugyanis Budán két összeírást készítettek. Az első összeírás a budai polgári házakról készült: 12 Specification deren so alhier in ofen bürgerliche Häuser angenomben. N: Fabri ein Khauffman H: Peter Salgarj Postmaister Venero Ceresola Paurmaister Johann Frannz Loraskho Khaufman Dominicus Nortelli Johann Hueber ein messerschmö'dt Matthias Rauch ein messerschmüdt Henrich Lenyck Michael Hochenwartter H : Peter Graf Rizziardj Peter Kramer H: Gral: Heysler H: Frannz Bernhardt von Bueching H : Praelath zu Oberwiz bey brün H: N: Siberth H : Veith vonn Steinn kays : Zeugwarth Michael Strella dischler H: Vällentin Seüdl H : N : Khampmüller Hof- und Khriegs Secretarius Caspar Hals ein Satler H: Johann Leonhardt Härtl von Hartenfels H : von Rensing khays. Khriegs Commissarius Daniel Irrach einn dischler Johann Baptist Maria Quadro Christoph Wennisch ein Schuehmacher Johann Baptista Reinholdt ein wirth Peter Strudel Bartholomaeus Perkhers H: Benedict Theobald Mayr Antoni Legir Andrée Reisinger Khaufman Johann Georg Vngar handlsman H : Johann von Hochburg kays. Proviant obrist : leütenadt Paul Strudel Jacob Seyer ein dischler 8 OL—KA. Berichte und Schreiben, 1687. I. 30., VIII. 26. 9 OL—KA. Hofbefehle, 1687. VI. 7., VII. 29., IX. 20., X. 1., 14. 10 Budai lt. — Tanácsi jkv. 1688. 17—27. 11 Gárdonyi A. : Die ersten Ansiedler der Stadt Ofen nach der Türkenherrschaft. — Deutsch­ungarische Heimatsblätter III. (1931) 34—35. 12 Ezt az összeírást — erősen kifogásolható módon — közölte Schmoll L. : i. m. II. 205—207. — Kritikájára: Nagy L. : A Víziváros topográfiája a XVII. század végén. TBM. XVI. (1964) 178. — Mindkét összeírást — bár nem betűhíven a számos félreértésre adva okot — közölte Gárdonyi A. : i. m. 34—35. — Tekintettel arra, hogy ezek az összeírások Buda város polgárságára, illetve lakosságára vonatkozólag az első és legfontosabb források, pontos közlésük indokolt és szükséges. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom