Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

Zolnay László: "Opus castri Budensis" : a XIII. századi budai vár kialakulása = "Opus castri Budensis" : histoire du château-fort de Buda au XIIIe siecle 43-107

139 A nápolyi legenda szerint: in Castro Bude in domo domini Galteri egrota­vit usque ad mortem. Gombos i. m. 2518. — (A magyar legenda szerint viszont a király a szigeti kolostor mellett betegeskedett.) 140 L. 23. jegyzet. 141 Magyar Történelmi Tár. I. köt. 113. —Turul (1916) 46. 132 Esztergom évlapjai. i960, 144—150. 143 Gárdonyi i. m. 82. 144 Gombos i. m. 2545. 145 Salamon i. m. II. köt. 218. 146 Pl. a XIII— XIV. századi nagy-zólyomi ispánságban. Zolnay L., Donch mester és a Balassák ősei. Turul (1937) 2 3­147 Horváth T. A.—Huszár L., Kamaragrófok a középkorban. Numizmatikai Közlöny (1955/56) 22. — Gárdonyi i. m. 177, 178. 148 Geréb L., Képes krónika. Bp. 1959, 201. 149 Magyar Történelmi Tár. IV. köt. 123, 127, 130, 131. — Turul (1910) 118. - A Preuszel, illetve Hench család és a Laczkfiak rokonságáról: Turul (1900) 46. 150 Gárdonyi i. m. 246, 248. 151 Ifj. Szentpétery 1., A tárnoki ítélőszék kialakulása. Klny. a Századok 1937. évi pótfüzetéből. 9, 1. jegyzet. 152 Huszár L., Szent István pénzei. Szent István Emlékkönyv. II. köt. Bp. 1938, 353—353­153 Huszár L., A budai pénzverés története a középkorban (a továbbiakban: Huszár, A budai pénzverés. . . ) Bp. 1958, 13—20. 154 Gárdonyi i. m. y$. 155 Hóman B., Magyar pénztörténet. Bp. 1916, 664. 156 Horváth—Huszár i. m. 22. 157 Esztergom évlapjai (i960) 163. 138 Szentpétery i. m. 914. sz. 159 Esztergom évlapjai (i960) 161. — Szentpétery i. m. 833. 160 Dr. Scheiber Sándor szíves közlése szerint. 181 Horváth—Huszár i. m. 22. 162 Kohn S., A zsidók története Magyarországon. Bp. 1884, 97. 163 1261-ben Wolfinust külön is megemlítik mint kamaraispánt. Gárdonyi i. m. 75. — Kohn i. m. 101. 164 Balog Sz., A magyarországi zsidók kamaraszolgasága. Bp. 1907, 1—5. 163 A. Büchler, Dasjudenprivilegium Bélas IV. vom Jahre 1251. — A. Scheiber, Jubilee volume in honour of Prof. Bernhard Heller. Bp. 1941, 139. 166 Balog i. m. 12. 167 Büchler i. m. i. h. — Kohn i. m. 101—115. 168 Pataki i. m. Budapest régiségei. XV. köt. 257, 276. 169 Büchler S., A zsidók története. Bp. 1901, 26. 170 Weisz M., Régi zsidó sírfeliratok Budáról. Budapest régiségei. II. köt. 45—47­171 Horváth—Huszár i. m. 22—23. 172 Szentpétery í. m. 1085, 1228, 1251, 1663, 2031. sz. Perchinusról. Vö. Horváth—Huszár i. m. 22. — Szabó, Kun I^ászló, 72. — Árpádkori új okmánytár. XII. köt. 253. — Gárdonyi i. m. 243—244. 11 z Horváth—Huszár i. m. 22—24. 174 ív. 131. jegyzet. 175 Salamon i. m. II. 333, 342. — Ulvingusról: Gerő Gy.—Zolnay L., A buda­vári Szent Mihály-és Szent I^ászló-kápolna. Budapest régiségei. XXI. köt. Sajtó alatt. 176 Horváth—Huszár i. m. 22—24. 177 Hóman, Magyar pénztörténet. 660—664. ITS Boreczky E., A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Bp. 1904, 45. — Fejér i. m. VIII. 4. köt. 571—574. 179 Fejér i. m. VIII. 4. köt. 571. 180 Zolnay L., Esztergomi érsekek palotái a középkorban. Művészettörténeti Tanulmányok (1959/60) 201. 102

Next

/
Oldalképek
Tartalom