Tanulmányok Budapest Múltjából 15. (1963)

Holl Béla: Pest-Buda polgárainak könyvkultúrája a XVII-XVIII. században = Die Buchkultur der Bürger von Pest-Ofen im 17-18. Jahrhundert 289-327

Bűnösnek eleven példája). Talán az egyik neves győri vagy nagyszom­bati művész-kompaktor ékes kötésében tartogatta Haller Hármas Histó­riáját, — benne ,,A nagy Trója veszedelmének legigazabb törté­neté"-^ valamint Heltai Magyar Krónikájának 1789-es győri kia­dását. Elegáns francia kötésben gyönyörködött a kor legdivato­sabb regényében, Dugonics Etelkájában és az Arany Pereczekben. Szlávik János csizmadiamester mellett nála is megvolt Bertalanffy Pál világtörténete. Halála előtti éveiben vásárolhatta meg az újdonság­számba menő, kassai kiadású első magyar erkölcstant, Farkas Antal „Erköltsi Iskoláját" (,,... Az-az húszon négy nyájas histróriák, a melyek a világnak furtsa tsalárdságit, sok tartományoknak tulaj donságit, s a benne lévő embereknek, úgy jó erköltseit, mind gonoszra tzélző indu­lattyaikat mutatták"). Forgatta Mészáros Ignác Kartigámját, Gvadányi Falusi Nótáriusát, és Beniczky Szentelt Vitézének magyar ritmusait. Verseskönyvei között őrizte Hodl Joachim ,,Musa Werschetzensis"-ét, melyet Horányi Elek látott el előszóval, és adott közre Pesten 1792-ben. Gazdag gyűjteménye méltán a kor magyar polgár-könyvtárainak egyik legszebb példája. 62 Az orvosi könyvek iránt nemcsak a szakma képviselői érdeklődtek. Az öreg Szlávik Jánosnak egy magyar nyelvű ,,medicus könyv"-e volt. Frech József sörfőzőnél a „Barmherzige Samaritan" című nyomtatott orvosi könyvön kívül akadt egy kéziratos. Ilyent tart számon Freyden­berg hagyatéki leltára is. A házi orvosláshoz szükséges ismereteket ugyan­csak egy-egy nyomtatott könyvből szerezte Gundek József, Tiborcz János és Tiechtenau asszony. A jogász Piesztyánszky József végső nap­jaiban ugyancsak ismerhette a betegséggel járó szenvedést, mert könyves­polcán egy tokban nagy csomó receptcédulát őrizgetett. 03 A természettudományos és műszaki könyvek közül megemlíthetjük a Bernath doktor tulajdonában levő vegyészeti munkákat, hidrológiai kézikönyvét. Szilády János tanárnál olasz nyelvű kémiát, néhány csilla­gászati munkát is találunk; feljegyezték azonban a mágiával, varázslás­sal és jövendölésekkel foglalkozó könyveit is. 64 Feltehetően természet­tudományi munka Becker Bertalannál Albertus Magnus műve, Freyden­bergnél a felvilágosodás korában már nagyon ódivatúnak hat a természet­bölcseletfélére utaló „von allerhant geschöpten gottes" cím. 65 Meg­figyelhetjük Riskovics inventáriumában Molnár János építészeti művét, Samderkilische könyvei között egy kohászati szakmunkát, Tiborcz János matematikai könyveit. 66 — Igazi műszaki érdeklődésre vallanak az oszt­rák Anton Weissmann építésvezető könyvei, egyik-másik a kor kétségte­lenül legmodernebb, leghaladóbb szerzőjétől. Különösen szembeötlő Christian Wolfnak, a hallei egyetem híres természetjog-és matematika­professzorának, a felvilágosult állambölcselőnek francia nyelvű matema­tikája (Cours de Mathématique). 67 Érdekes azt is megfigyelnünk, hogy felbukkan a kórházépítés problémája két inventáriumban is: Weissmant az építészeti, Riskovics doktort viszont az orvosi szempontok érdekelhet­ték, talán éppen pesti vonatkozásban. 68 Weissmann széles körű építészeti 312

Next

/
Oldalképek
Tartalom