Tanulmányok Budapest Múltjából 12. (1957)

Gyömrei Sándor: A kereskedelmi tőke kialakulása és szerepe Pest-Budán 1849-ig = Vozniknovenie i rol torgovogo kapitala v. g. Pest-Buda do 1849 g. 197-278

A kereskedelmi tőke kialakulása és szerepe Pest-Budán 1849-ig Bevezetés E dolgozat címében megjelölt jelenség gazdaságtörténetünk egyik alapvető mozzanata. A kereskedelmi tőke előfutára az ipari tőkének. 1 A kereskedelmi tőke felgyülemlésének korábbi vagy későbbi időpontja, növekedésének lassúsága vagy fokozódó gyorsulása, nagyságának mér­téke : döntő módon határozza meg a kapitalizálódás útjára lépés lehető­ségét és az ezen való haladás ütemét. Vizsgálódásunknak a fővárosra történt korlátozása nem jelenti a probléma szűkítését. Ellenkezően. A XVIII. sz ; utolsó negyedében Pesten alakul ki az ország kereskedelmi központja. így tehát elsőrangú jelentősége van annak, miként alakult és fejlődött a kereskedelmi tőke azon a helyen, ahol viszonylagosan legnagyobb erővel kellett végbemennie a kereskedelmi tőke felhalmozó­dásának. Ennek bősége vagy elégtelensége természetesen az ipari fejlő­dés intenzitásának egyik legfontosabb együtthatója volt. Éppen ezért Pest-Budára exponálva a kérdést, itt mint klinikai eseten tanulmányoz­hatjuk a fejlődés menetét. Emellett helytörténeti szempontból ugyancsak fontos ennek meg­ismerése, hiszen a városok fejlődésének a kereskedelem az előföltétele. 2 Maga a városkialakítás az ipar munkája. Az ipari tevékenységnek az őstermelésből való kiválásával keletkeznek a városok, ezeknek fejlő­dését azonban a kereskedelem viszi tovább. Budapest története szem­pontjából is elsőrangú fontossága van annak a vizsgálatnak, milyen volt a városfejlesztő erő, aminek a kereskedelmi tőke oldaláról kellett jönnie. I. Â kereskedelmi tőke kialakulásának kezdeti akadályai (1686-1792-ig) A kereskedelmi tőke megjelenése Budán ugyan jóval későbbi keletű, mint Nyugaton, de szerepe van már a Mohács előtti két évszázad­ban. Ha vizsgálódásainkat mégsem terjesztjük ki erre a korszakra, ezt kettős meggondolásból tesszük. Először is Buda és Pest koraközépkori kereskedői túlnyomó részben olaszok és délnémetek, a szó szoros értel­197

Next

/
Oldalképek
Tartalom