Tanulmányok Budapest Múltjából 8. (1940)

Kovács Lajos: A kamarai adminisztráció és a budai polgárok 1694. évi viszálya 28-48

46 KOVÁCS I.AJOS 5 ) IA pl. 0. L., Cam. Adm. zu Ofen, Hofbefehle [Hofb.] 1690 ápr. 10. sz., 1691 okt. 1. sz. stb. •) U. o. 1686 szept. 10. V. ö. Bánrévy György : Az első hivatalos intézkedések a visszafoglalt Budán 1686-ban (Tanulmányok Budapest múltjából V., Budapest 1936. 245. 1.). • 7 ) Hofkammerarchiv Wien [HKA], Hungarn [Hung.] 1686 nov. 5. 8 ) Heeresarchiv Wien, Hofkriegsrat Prot. Reg. 1687 máj. 40. és 64. sz. 9 ) Werlein jelentése a bécsi kamarának (O. L., Cam. Adm. zu Ofen, Exp. 1687 szept. 27.). 10 ) Buda és Pest országgyűlési követeinek kérvénye (u. o. : Hofb. 1687 dec. 15.). u ) Ez az elgondolás az adminisztrációnak a neoacquistica sz. kir. városok kiváltságai ügyében folytatott 1704—1705. évi levelezésében nyilatkozik meg a legvilágosabban. 12 ) Rendkívül jellemző szavakat használ a kamarai uralom megítélése szem­pontjából Hochkoffler magyar kancelláriai jegyzőnek 1704 jún. 28-án Buda taná­csához intézett levele : Diese Resolution ist in génère vor alle Landständt trefflich und vorträglich in Zustellung der Freyheiten, in specie aber nutzlich denen in dem neoacquistischen Fegfeüer (in welchen sich zimblich und lang die Administrations Officir zum Verterben der Burgerschafft das Feuer geschiert, auch meisterlich zu schieren wüsten) nothleydenden 4 Stätten, in dem sye sich hierinfahls von allen oneribus gravaminibusve gar gelegensamb sich entschitten können, anbey auch auf einmahl der so lang höchst sträflich cameralisch gespunnene Silberfaden untern Praetext eines Befelchs des allergnädigsten Herrens und Landtfürstes abgeschnitten und verkürtzt werden kan (Székesfővárosi Levéltár [Szfőv. L.], Correspondentiae agentiales). 13 ) Ld pl. a budai tanácsnak a bécsi kamarához 1693 dec. 19-én intézett kérvényét (u. o.: Acta administrationis cameralis [Acta adm. cam.]). 14 ) Az adminisztráció leirata a budai tanácshoz a polgármesterválasztás ügyében (O. L., Cam. Adm. zu Ofen, Exp. 1688 nov. 27. és Hofb. 1691 szept. 1. sz.). 1 5 ) U. o. : Hofb. 1691 szept. 1. sz. 18 ) Ezeket az adatokat Bösinger nemesi levelének fogalmazványa tartotta fenn (O. L,.* Kancelláriai levéltár, Conceptus expeditionum 1696 máj. 80. sz.). V. ö. Sztankai István : A gyógyszerészetre és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok. Budapest 1935., 259—260. 11. 17 ) HKA, Hung. 1686 dec. 18—19. 18 ) Az 1687. évi országgyűlés költségeinek elszámolása : Bösinger nyugtája a felvett napidíjakról (Szfőv. L., Budai pénztári számadások 1. doboz). 19 ) Ld a 16. jegyzetet. 20 ) Ingatlanairól a székesfőváros levéltárában őrzött telekkönyvek nyújtanak felvilágosítást. 2i) was bishero solchen Privilegien zuwider per abusum introducirt worden, widerumben abgestelt und auf gehebt ———werden möge (O. L., Cam. Adm. zu Ofen, Hofb. 1693 aug. 19. sz.). 22 ) Szfőv. L., Miscellanea nova [Misc. n.] 49. fasc, 1693 márc. 24. 2S ) O. L., Cam. Adm. zu Ofen, Hofb. 1694 márc. 20. sz. ; Szfőv. L., Mise, n. 49. fasc, 1693 ápr. 28. 24 ) da er auf all sein eifriges Urgieren Geltsmidlen nicht erlangen können, ist sowohl er, als auch sogar sein Weib mit unterschiedlichen Convitien heraus­gebrochen, ja mir auch mit gotteslästrichen Fluechen ins Gesicht geschworen, all sein Haab undt Guet daran zu sezen, an gewüessen hohen Orthen dieses an mir zu rechnen (O. L., Cam. Adm. zu Ofen, Hofb. 1694 márc. 20. sz.). 25 ) U. o. : 1693 aug. 19. sz. ; Exp. 1693 szept. 79. sz. 26 ) U. o. : Exp. 1693 szept. 79. sz. 27 ) Az adminisztráció 1694 jan. 9-én kelt jelentése a bécsi kamarához (u. o. : 1694 jan. 73. sz., továbbá a Hofb. 1694 ápr. 16. sz. mellékletei közt egyszerű másolatban.). 28 ) U. o. : szintén egyszerű másolatban. 29 ) U. o. : az adminisztráció 1693 dec. 29-én kelt rendelete szintén egyszerű másolatban. 8( ») W a 29. jegyzetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom