K. Vég H Katalin: A Budapesti Történeti Múzeum Az alapítástól az ezredforduuóig (Monumenta Historica Budapestinensia 11. kötet Budapest, 2003)

IV. A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM MŰKÖDÉSE 1957-TŐL 1987-IG - A múzeum tevékenysége a 60-as években (1961-1972)

kellett rövidíteni, úgy, hogy a főváros történetének bemutatását nem az őskortól, hanem a honfoglalás­kortól kezdték és 1945-ig tervezték. Az utolsó pil­lanatban bekövetkező változások igen kedvezőtlenül érintették az intézményt. Több jelentés kiemeli a Múzeum pártszervezetének pozitív szerepét a fe­szült, zavaros helyzetben: „A pártszervezet ... mozgósító szerepet töltött be az intézményi munká­ban is, különösen a budavári palota »E« szárnyában rendezendő kiállításokat illetően. Szükségszerűen operatív tevékenységet is vállalt a bizonytalanná vált helyzet tisztázása érdekében, érdeme van az intézményt ért megrázkódtatások következtében előállott rossz politikai hangulat és elkedvetlenedés megfordításában, a jó munkaszellcm megteremté­sében és megtartásában." A költözés és a várostörténeti kiállítás előké­szítése mellett kisebb tárlatokat rendeztek a palo­tában: szeptember 28-án megnyílt a várat ábrázoló metszeteket, december 28-án pedig a palota építés­történetét bemutató kiállítás. A palota kertje is már látogatható volt. Ezeken kívül helyet adtak a Magyar Nemzeti Galéria „Nagyobb igaza sohase volt nép­nek" c. kiállításának. Óbudán pedig megnyílt a Meggyfa utcai Herkules-villa bemutatóhely. A Kiscelli Múzeum szintén több kiállítást rendezett. Mindemellett folytak az Óbuda rekonstrukciójával összefüggő régészeti kutatások, a „Budapest Törté­nete" monográfia és a főváros régészeti és újkor­történeti topográfiájának munkálatai. 79 A sok hátráltató esemény után végre 1968. április 27-én megnyílt a romterületen, vagyis a pincctérben a „Középkori királyi palota a budai vár­ban" c. kiállítás. Kerek Gábor, a Fővárosi Tanács Népművelési Osztályának vezetője nyitotta meg, és részt vett az ünnepségen Sarlós István, a Fővárosi Tanács elnöke, Polinszky Károly művelődésügyi mi­niszterhelyettes, Óvári Miklós, az MSZMP Központi Bizottságának osztályvezetője is. A kiállításról csak dicsérő, elismerő vélemények hangzottak cl a szak­emberek és a látogatók részéről egyaránt. A nemzet­közi viszonylatban is helyét megálló kiállítás belső építésze Németh István volt, a muzeológusi és ren­dezői munkákat Feuer Istvánné irányította. Ő és munkatársai több éves hazai kutatást végeztek, majd olaszországi és londoni tanulmányutakon gyűjtöttek tapasztalatokat a középkori palota bemutatásához. 80 A kiállítás látogatói a Múzeumot a Várhegy déli oldaláról közelíthették csak meg a palota helyreál­lítási munkálatai miatt. Az őszi Budapesti Művészeti Hetek és a Múzeumi Hónap során, október 26-án nyílt meg a „Fővárosunk ezer éve" c. kiállítás, ame­79 BTM A Its/.: M. 513-89., M. 287-83.; BTM Kl. 506/2/1967. jan. 10. lyet Sarlós István adott át a közönségnek. A tárlat ­amely 1978-ig állt fenn - a népvándorláskort érintve, a honfoglaláskortól 1945-ig mutatta be a főváros történetét. Befejező részét a Fővárosi Tanács szem­pontjai szerint kellett elkészíteni: utalni kellett az 1945 utáni fejlődésre is. 81 A rendezést Bertalan Vilmos irányította, a belső építész itt is Németh István volt. A várostörténeti tárlatot jól egészítette ki „A budai vár a XV-XIX. században" c. kamarakiál­lítás metszetanyaga. Szakmai részről a Múzeumi Közleményekben, Uzsoki András tollából jelent meg hosszabb ismer­tetés, kritika a kiállításokról és magáról az épületről, így írt bevezetőjében: „A budai várpalota »E« épületében 1968 tavaszától olyan nagyszabású kiál­lítások nyíltak meg, melyek az országos érdeklődés középpontjába kerültek. A főváros évezredes törté­netét reprezentatív formában ábrázoló kiállítás­együttes méltó megnyitója volt a Várpalota - folya­matosan történő - múzeummá alakulásának. A mú­zeumrendezés tekintetében a legkorszerűbb hazai és 44. kép. A palota helyreállított gótikus terme része a „Középkori királyi palota a budai Várban" c. kiállítás­nak. 1968. so BTM KI. 308/1966., 412/1966. ápr. 26., 135/1968. jan. 15. si A kiállítást Tarjányi Sándor ismertette. TARJÁNYI, 1969.

Next

/
Oldalképek
Tartalom