Budapest Régiségei 33. (1999)

A SZENT ZSIGMOND TEMPLOM ÉS A ZSIGMOND KOR BUDAI SZOBRÁSZATA : KONFERENCIA A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN, 1996 - Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, más néven Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez 25-34

/. kép. A kisebb Szűz Mária (Szt. Zsigmond) templom és környezete ]545-ben Erhard Schön fametszetén. pap kereste fel ereklyékkel. 1 " Szent Zsigmondot már IV. Károly nagy tiszteletben tartotta, burgund királlyá koroná­zása óta különös képpen. A mártír burgund király kultu­szát mint a cseh királyság patrónusai is erősen propagálta, miután a szent maradványait St. Maurice in Wallisból Prá­gába vitette, ahol 1362-ben a Szent Vitus-székesegyház Szent Zsigmond tiszteletére emelt oldalkápolnájában he­lyeztette el. 19 További kutatás témája lehet, hogy mi lett az ereklye sorsa, mivel Pray György és Podhradszky József is ismertet egy általunk még eredeti forrásban fel nem lelt adatot, amely szerint Zsigmond király 1424-ben (sic!) a husziták által veszélyezlett Szent Zsigmond-ereklyét Vá­radra vitette. 20 Balogh Jolán megállapítása szerint az erek­lyének semmilyen későbbi váradi említését nem ismerjük, amelyből ő arra következtetett, hogy a szent maradványa­it visszavitték Prágába. 21 Igen jól hasznosíthatók számunkra a nürnbergi kápol­na liturgikus funkciójára fennmaradt adatok is. Rengeteg jel utal arra, hogy a budai kápolna alapításánál szintén számolhatunk hasonló jellegű misealapítvánnyal. A későbbiekben itt tett misealapítványok közül ismert Cor­vin János hercegé 1503-ból és Monoszlói Csupor Miklós erdélyi vajdáé 1474-ből. 22 Ugyanerre a funkcióra utalnak a királynék sírjai. Mátyás király itt temettette el első felesé­gét, Pogyebrád Katalint 1464-ben. 23 Hasonlóképpen csele­kedett II. Ulászló király 1506-ban, felesége Candalei An­na nyugvóhelyéül jelölve ki az egyházat. 24 Talán Tinódi Lantos Sebestyénnek a tanulmány elején idézett verse is közöl velünk valamilyen hiteles információt, azt mondja el ugyanis, hogy a király lelke üdvösségéért emeltette a templomot. Erre pedig a templomalapítás kegyes cseleke­detén túl a kor elképzelése szerint úgy lett volna módja, ha

Next

/
Oldalképek
Tartalom