Budapest Régiségei 33. (1999)

A SZENT ZSIGMOND TEMPLOM ÉS A ZSIGMOND KOR BUDAI SZOBRÁSZATA : KONFERENCIA A BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUMBAN, 1996 - Végh András: Adatok a budai kisebb Szűz Mária, más néven Szent Zsigmond templom alapításának történetéhez 25-34

lis, quae Budae et Pesthi habentur, sed ubique in majoribus colle­giis sacerdotum, quae vulgo Capitula et Conventus appellantur, tarn suae legationis, quam Regia auctoritate curat publicandum." „Igitur Cardinalis in eadem Divi Sigismundi aede, sacrisprius so­lemn! more celebratis, vexillum album cum cruce praegrandi pur­purea ad hoc Romae preparátum, Georgia de manu porrigit; alte­ramque crucem purpureum, sed minorem, ipsius pro altari in ge­nua provoluti paludamento, se spectante, a suo sartore assuendam curat; additisque ad Deum pro ipsius ac totius expeditions felici ac prospéra fortuna precibus in castra dimittit, quae er ant in agro Pesthano,..." (ISTVÁNFFY, Nicolaus: Regni Hungarici história. Liber V.Köln 1724,41. 26. „Referunt praeterea principis magnificentiam superbissima eius aedificia, atque ilia in primis, quae Budae statuit, ante arcem sa­cellum erexit, quod diva Sigismundo dicavit, cuius quippe numini se peculiari religione fecerat obnoxium, idque amplissimo sacer­dotum collegio donavit." (BONFINI Dec. III. Liber III., 343-345.) 27. BUZÁS,1992, 160-170.; BÚZÁS, 1993, 89-97.; A budavári Szent Zsigmond templom és gótikus szobrai. Kiállítási katalógus. Szerk. Búzás C, Feld I. Bp., 1996, 5-7., 12-16. 28. MÜLLER, 34.; ECKERT, 126-129. 29. KOHN, 131-136.; BÜCHLER, 27-28. 30. KUBINYI, 1973, 79-80.; ZOLNAY, 1952, 19-20., 25.; ZOLNAY, 1987, 28-29. Érdekes, hogy az ún. budai vita, vagyis a XIII-XIV. századi királyi szálláshely lokalizásáról folytatott polemizálás egy­mással szembenálló résztvevői a zsidó negyed elköltöztetésében egységes álláspontot vallottak. A Gerevich László vezette „déliek" koncepciójába a költöztetés elmélete jól beleillett, hiszen azzal ér­veltek, hogy a régi Zsidó utca a palota közelségében zavarta a ki­rályi udvart, és a kiűzés egyik mozgatórugója az értékes ingatlanok megszerzése volt. Választ csak arra nem kapunk, miért tűrte volna meg az udvar a zsidókat ezen a területen az 1360-as évekig, és mi­ért pont ekkor kobozta el házaikat. Az elsősorban Zolnay László áital képviselt „északiak" részéről viszont logikai ellentmondásba ütközik a költöztetési elmélet, hiszen valószínűtlen, hogy a zsidó­kat a Kammerhof eladományozása, vagyis 1381 előtt telepítették volna a királyi udvar tőszomszédságába, és éppen itt lett volna a te­lepítésre alkalmas üres terület. 31. Buda, 1337. november 16.: „... in contrata sancti Nicolai prope ad curiam regiam ibidem sitam..." OLDF 266.368. (Statny Oblastny Archiv v Nitre. Uzovich es. lt. 20.) Buda, 1441. január 3. A budai plébániák közötti határleírásban a Nagyboldogasszony- és a Mária Magdolna-plébániák közötti ha­tárnál olvassuk: „...adquandam viam de ipsa civitate nostra inter eandem antiquam domum regiam et domum condam Frank wayvo­de versus predictam ecclesiam sancti Petri martiris tendentem,..." Átírta Hety-i Benedek közjegyző 1441. augusztus 16-án: Arch. Prim. Strig. U. 46. Mivel ismerjük a Kammerhof Szent Márton-ká­polnájának helyét (1.: H. GYÜRKY Katalin: A Szent Márton­kápolna régészeti maradványai Budán. ArchÉrt 111. 1984, 29-42.), valamint ettől északra az itt említett kaputornyot és utat (1. ZOLNAY László: Ásatások a budai I., Táncsics Mihály u. 9. terü­letén. A XIII-XIV. századi budai rezidencia kérdéséhez. ArchÉrt 94. 1967, 39-47.; uő: Ásatások a budai I, Táncsics Mihály u. 9. te­rületén. ArchÉrt 95. 1968, 40-60.; GARÁDY Sándor: Jelentés az 1936^12. évben végzett ásatásokról. BudRég 13. 1943, 418-427.) a Szécsényi-ház helyzete egyértelműen megállapítható. 32. PATAKI, 241-299. 33. Esztergom, 1396. április 20.: domos duas nostras Budenses contiguas positas in castro Budensi in vicinitate domorum quon­dam magistri Nicolai cancellarii a parte porte sancti Johannis a parte verő aquilonis quondam Hallar civium Budensium...", Észt. kápt. magán lt. 46-1-6. 34. Buda, 1396. május 1.: quandam aliam domumprenominatarum dominarum Anne et Sare in eodem Castro in vicinitate domorum predicti Johannis archiepiscopi et condam Heller adiacentem..," Észt. érs. It. Arch. Saec. Q 53. 35. Buda, 1395. december 20.: „...quandam domum.. in castro predic­to in vicinitate domorum condam magistri Nicolai cancellarii regie maiestatis etfiliorum Akus habitam..." Észt. kápt. magán lt. 64-1 -4. Buda, 1374. december 15.: „...quandam domum suam in castro predicto in vicinitate domorum filiorum Akus et magistri Nicolai cancellarii domini nostri regis habitam..." Észt. kápt. magán lt. 64-1-2. 36. 1365. február 4.: „...quendam fundum curie seu locum sessiona­lem olim iudeorum in civitate nostra Budensi in vicinitate domo­rum magistri Nicolai secreti sigilli nostri prothonotarii et Benedic­ti filii Gregorii Bissenii de Sancto Demetrio adiacentem..." Esz. kápt. hh. lt. 6-4-17.; XVI. századi másolata: Észt. kápt. magán lt. 64-1-7. 37. Esztergom, 1394. október 8.: „.. .quandam domum ad ipsam capel­lam pertinentem sitam in piatea iudeorum in Buda versus vineas, cui ab uno latere domus reverendi domini episcopi Zagrabiensis a parte verő porte iudeorum domus condam Achus báni site sunt... " Átírta Miklós esztegomi helynök 1429. augusztus 12-én: Észt. kápt. magán lt. 72-1-2. 38. KARÁCSONYI, 97. 39. Esztergom, 1384. április 24.: „...domumque nostram in piatea iu­deorum inter domos magistri Akus filii Stephani filii condam Mykch báni de Prodaviz et Gleorgiil cantoris Wesprimiensis situa­tam..." Észt. kápt. m. lt. 72-2-5.; XVIII. századi átirata: Észt. kápt. magán. lt. 72-2-6. 40. SCHREIBER, 83-85. 41. Buda, 1462. június 10.: „...super facto domorum Sinagoge et Ja­cabhaza..." OL Dl 64.385. 42. Buda, 1420. január 13.: „.. .duas domos ínforo Sabbati castri pre­dicti preseripti lacobi sibi invicem contiguas, in vicinitate relicte lohannis filii Thome parte ab una et domus animarum parte ab al­tera..." OL Dl 64.201.; Átírta a budai káptalan 1454. augusztus 18-án: OL Dl 64.373. 43. Óbuda, 1439. június 23.: „...duarum domorum in civitate Budensi in loco Sabbati, in vicinitatibus domorum relicte.. Johannis filii Thome ab una et animarum parte ab altera habitarum..." OL DL 13.441. 44. Buda, 1440. március 17.: „.. .quarundam duarum domorum in pia­tea iudeorum Budensium, versus portám Zombathkapw hahito­rum..." OL Dl 64.349. (MNM Kapy család lt. K. Fasc. III. Nr. 77.) 45. Buda, 1449. március 18.: „...quasdam duas domos ipsorum lapi­deas inforo Sabbati civitatis Budensis sibi invicem contiguas ac in vicinitatibus domorum relicte Johannis filii Thome ab una parte verő ab altera animarum existentes, habitas..." Észt. érs. It. Arch. Saec. Y 50. 46. L. 37., 39. jegyzeteket. Bár a Zsidó utcáról van szó, a megnevezett tulajdonosok mind keresztények. 47. „Quo facto in eisdem eventihus Ladislaus filius Wernerii de capti­vitate regis Vencezlai anno fere tertio liber atur et cum Johanne fi­lio Chaak castrum Budense per portám, que est iuxta synagogam Iudeorum, feria quinta postfestum beate Petronelle virginis, noc­tis in silentio subintravit et quosdam cives Budenses, suos adver­sarios et proditores invasit subito et destruxit." (Scriptores Rerum Hungaricarum. Vol. I. Ed. Emericus Szentpétery. Bp., 1937, 485.) 48. KAUFMANN, 219-223.; ZOLNAY, 1987, 16-17. 49. Buda, 1390. december 1.: „.. .item piatea Iudeorum et a sancto lo­hanne usque ad Curiam Regis fuit similiter de dicta parochia Sancte Marie Magdalene..." (SCHIER, Xistus: Buda sacra sub priscis regibus. Viennae, 1774, 103-111.; MDC 3/1. 50-51). Meg kell jegyezni, hogy a megállapított határok ezt a területet a Nagy­boldogasszony-plébániának juttatják. 50. L. 4. jegyzet. 51. Buda, 1511. június 19.: „in vico sew plathea antiqua per Judeos quondam inhabitata..." OL Dl 22.563. 52. L. 44. jegyzet. 53. KUBINYI 1995. 7-10. 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom