Budapest Régiségei 33. (1999)

TANULMÁNYOK - Irásné Melis Katalin: Régészeti adatok a budapesti 11-13. századi királyi udvarhelyek kutatásához 291-312

12. GYÖRFFY, 1973, 264., 273., 280-281.; ALTMANN, 89-109., 113-114. 13. PAIS, 1926,82. 14. GYÖRFFY, 1973, 266.; GYÖRFFY, 1998, 512-513. 15. IRÁSNÉ MELIS, 1975, 225-227., 3-4. kép. 16. Matolcsi János szóbeli közlése. A kutyacsontok a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba kerültek. 17. NOV AKI, 338. 18. KUBINYIA., 32. 19. PAIS, 100. 20. PETŐ. 21. NAGY M., 201., Abb. 93. Térkép. 22. BÓNA, 370-376., 26. Térkép. 23. GYÖRFFY, 1973,259. 24. NAGY L, 1946,58. 25. LUX K., 1-33. 26. BERTALAN, 471^90.; NAGY T., 359. 27. GERŐ L.: A pesti belvárosi plébániatemplom. Bp., 1956. 28. IRÁSNÉ MELIS, 1995, 57-59. 29. Árpád-kori legendák és intelmek. 6p., 1983, 91-92. 30. GYÖRFFY, 1973. 265.; GYÖRFFY, 1998, 538. 31. IRÁSNÉ MELIS, 1995, 63., 3. kép4„ 4. kép. 32. Gerevich László is erre a környékre helyezi a pesti várat. GERE­VICH, 1973, 364. 33. IRÁSNÉ MELIS, 1994, 93-95. 34. IRÁSNÉ MELIS, 1995, 64-66., 8. kép. 35. IRÁSNÉ MELIS, 1983, 17-19.; IRÁSNÉ MELIS, 1991b, 136-137. 36. Feuer Istvánná ( 1959-1962) és a szerző (1998) publikálatlan ásatásai. 37. TORS, 1-14. 38. KUBINY1 F. 1-25.; NAGY L„ 80. 39. RUPP, 87.; GYÖRFFY, 1973, 322.; FEUERNÉ, 1955, 6. Feuer Istvánné az 1950-es években az É-i szigetcsúcson kereste az ALTMANN=ALTMANN Júlia: Óbuda. In: Medium Regni. Bp., 1996, 89-109. és 113-114. BERTALAN=BERTALAN Vilmos: A belvárosi plébániatemplom mel­lett folytatott ásatások. BudRég 14. 1945, 471-490. BÓNA=BÓNA István: A népvándorláskor és a korai középkor történe­te Magyarországon. Magyarország Története 1/1. Bp. 1984. FEHÉR-ÉRY-KRALOVÁNSZKY=FEHÉR Géza-ÉRY Kinga-KRA­LOVÁNSZKY Alán: A Közép-Duna-medence magyar honfoglalás és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. In: Régészeti Tanul­mányok 2. Bp., 1962. FEUERNÉ, 1955=FEUERNÉTÓTH Rózsa: Margitsziget. Bp., 1955. FEUERNÉ, 1971=FEUERNÉ TÓTH Rózsa: A margitszigeti domon­kos kolostor. BudRég 22. 1971, 245-271. GEREVICH, 1973=GEREVICH László: Az első települések építésze­te. In: Budapest Története 2. Bp., 1973, 353^101. GERŐ=GERŐ László: A pesti belvárosi plébániatemplom. Bp., 1956. GYÖRFFY, 1973=GYÖRFFY György: Budapest története az Árpád­korban. In: Budapest Története 2. Bp., 1973, 217-349. GYÖRFFY, 1998=GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 4. Bp., 1998. IRÁSNÉ MELIS, 1975=IRÁSNÉ MELIS Katalin: Középkori falvak Pest határában. ArchÉrt. 102. 1975, 225-227. IRÁSNÉ MELIS, 1983=IRÁSNÉ MELIS Katalin: Adatok a Pesti-sík­ság Árpád-kori településtörténetéhez. MHB 4. Bp., 1983. IRÁSNÉ MELIS, 1991a=IRÁSNÉ MELIS Katalin: Die Zeit der unga­rischen Landnahme. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweig, 1991,102-112. IRÁSNÉ MELIS, 1991b=IRÁSNÉ MELIS Katalin: Pest im Hochmitte­lalter. In: Budapest im Mittelalter. Braunschweig, 1991, 136-137. IRÁSNÉ MELIS, 1994=IRÁSNÉ MELIS Katalin: A pesti városalap­rajz kialakulása és változásai a középkorban. In: Társadalomtörté­neti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. Bp., 1994, 88-107. esztergomi érsek várának helyét, azonban csak kiszedett falhelye­ket és néhány jellegtelen középkori cserepet talált a feltételezett helyen. GYÖRFFY, 1998, 656-657. 40. RADVÁNYI, 11-13.; NAGY L., 80.; FEUERNÉ, 1955, 6.; GYÖRFFY, 1973, 321.; GYÖRFFY, 1998, 652. 41. A ma is álló középkori falakban több római kőfaragvany látható, például az apácakolostor templomában az északi diadalív lábazata egy 4. századi római sírkő. 42. GYÖRFFY, 1973, 319.; GYÖRFFY, 1998, 652-653. 43. GYÖRFFY, 1998, 644-657. 44. Monumenta Romana Episcopatus Vespremiensis 3. 1416-1492. Bp., 1902, 220-221. 45. LUX G., 204-213., 1. ábra.; FEUERNÉ, 1971, 247., 1. kép. 46. A régebbi ásatások felsorolása: FEUERNÉ, 1955, 19-20. Feuerné 1959-1962 közötti, műemléki helyreállításhoz kapcsolódó kutatá­sainak eredményei: FEUERNÉ, 1971, 245-271.; GEREVICH, 1973, 377. A kolostor területének teljes feltárását célul tűző kuta­tások 1995-ben kezdődtek el, teljes egészében feltártuk a kerengőt, a templomot, az északi kolostorkertet, és az ÉNy-i sarkon álló ven­dégházat. Jelenleg a templomtól ÉK-re fekvő királyi udvarhely ku­tatása zajlik. A középkori palota és a templom építéstörténetét és a feltárt emlékek részletes ismertetését a palotaszárny teljes feltárá­sa után lehet elvégezni. 47. Az előzetes beszámolóban nem foglalkoztunk részletesen a palota­szárny és a kolostor kapcsolatával, az épület építészettörténeti je­lentőségével, ezekre a kastély feltárásának befejezése után nyílik lehetőség. 48. A régészeti kutatások anyagi fedezetét a budapesti Főpolgármesteri Hiva­tal biztosította, az ásatások a Település- és Értékvédelmi Ügyosztály mű­emléki helyreállítási tervei szerint haladnak. Megköszönöm dr. Kiss Ka­talin ügyosztályvezető asszonynak és Hadházy Aba ügyosztályvezető­helyettes úrnak, hogy megteremtették a régészeti kutatás feltételeit, és minden felmerülő, ásatással kapcsolatos kérdésben segítségemre voltak. IRÁSNÉ MELIS, 1995=IRÁSNÉ MELIS Katalin: Régészeti kutatá­sok a pesti vár területén. ArchÉrt. 121-122. 1994-1995, 57-78. KOVÁCS A.=KOVÁCS Annamária: IV. Béla király Óbudán. In: Me­dium Regni. Bp., 1996,110-112. KOVÁCS L.=KOVÁCS László: Viselet, fegyverek. In: Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Bp., 1986, 216-256. KUBINYI A.=KUBINYI András: Budapest története a későbbi közép­korban Buda elestéig (1541-ig). In: Budapest Története 2. Bp., 1973, 7-233. KUBINYI F.=KUBINYI Ferenc: Margitsziget műemlékei. ArchKözl. 2. 1861, 1-25. LUX G.=LUX Géza: Újabb ásatások a Margitszigeten. Technika, 1938. LUX K.=LUX Kálmán A Budapest belvárosi plébániatemplom. TBM 2. 1933, 1-33. NAGY L.=NAGY Lajos: Az Eskü-téri római erőd, Pest város őse. Bu­dapest Főváros Várostörténeti Monográfiái 17. Bp., 1946. NAGY M.=NAGY, Margit: Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtge­biet von Budapest 1-2. Monumenta Avarorum Archaeologica 2. Bp., 1998. NAGY T.=NAGY Tibor: Római-kori kőemlékek Transaquincum terü­letéről. BudRég. 15. 1950. NOVÁKI=NOVÁKI Gyula: A magyarországi földvárak az őskortól a középkorig, Építés-, Építészettudomány 7. 1975, 323-339. PAIS=PAIS Dezső: Magyar Anonymus. Bp., 1926. PERÉNYI=PERÉNYI József: Csepel (Magyar városok monográfiája). Bp., 1934. PETŐ=PETŐ Mária; A Gellérthegy története az őskortól napjainkig. Bp., 1998. RADVÁNYI=RADVÁNYI Imre: Margit-sziget története. Pest, 1858. RUPP=RUPP Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868. TÖRS=TÖRS Kálmán: Margit-sziget. Pest, 1872. IRODALOM 311

Next

/
Oldalképek
Tartalom