Budapest Régiségei 18. (1958)

TANULMÁNYOK - Mályusz Elemér: Az izmaelita pénzverőjegyek kérdéséhez 301-311

már nagykorú. 32 Himfi Benedekkel való kapcsolata nem nyújt közelebbi támpontot, mivel a bán 1381-ben halt meg 33 s így a terminus ante quem csaknem egybeesik 1382-i kamaraispánságával. Ha öregségére vonatkoztatjuk is 1408-i mentegetőzését, hogy azért válaszol röviden, mert nehezére esik az írás ós olvasás, akkor sem igen lehet I. Lajos uralkodásának utolsó évtizedénél korábbra tenni magyarországi megtelepedését. Nem izmaelita eredetű az a Szerecsen Jakab kamaraispán sem, akinek vereteit a szerecsen fejet ábrázoló pénzverőjegy alapján oly könnyű felismerni. Páduai származású volt. Hazai okle­velek nem mondják meg, honnan származott, László nápolyi király azonban 1393-ban Páduai Szaracén mesternek nevezte. Az azonosságot kétségtelenné teszi László további kijelentése, amely szerint halála után Cherso és Ossero szigetek testvére, Páduai János tulajdonába kerültek. 34 Műkö­dése I. Lajos korára esik s szinte egy generációval megelőzi említett testvére, Bernhardinak a kamaraispánságban társa, szereplését. A vagyont még ő, az idősebb testvér szerezte. Feleségével, aki Hont megyei nemes családból származott, itteni birtokokat kapott, 35 Lajos királytól az adriai Cherso és Ossero szigeteket nyerte adományul, 36 s ő vásárolta meg azt a két utcára néző budai házat, amelyet a kortársak mint Szerecsen Nagyházat emlegettek. 37 A Somogy megyei Mesztegnyő mezőváros megszerzése azonban, amelyről a család a XV. században a nemességbe beolvadva nevezte magát, a fiatalabb testvér nevéhez fűződik. Ez 1397-ben Páduai Athowval együtt bérbe vette Garai Miklós bántól a Pago szigeten levő és a zengi sókamarát, valamint a dalmáciai harmin­cadot. A nagyméretű vállalkozás nem sikerült, a két tőkés 6383 aranyforinttal adós maradt. Az összegből Mesztegnyőit 4800 aranyforint terhelte. Kötelezvényt adott, hogy három részletben megfizeti tartozását s vállalta, hogy mulasztása esetén ez kétszeresére fog emelkedni. 38 Nehéz helyzetében megvált a két adriai szigettől is s elcserélte azokat Zsigmonddal Tolna megyei birto­kokért. 39 Kétségtelenül Garai kívánságára történt a csere, ő vetett szemet a szigetekre, amelyeket, királyi adománylevelet szerezve, azonnal birtokába is vett. 40 A tartozást mindez nem érintette, csak haladékot biztosított. Garai tehát várt 1399-ig, s bár ekkor perre vitte az ügyet, még mindig nem siettette a döntést. Csak amikor már meghalt Mesztegnyői, hozatta meg 1402-ben az ítéletet annak fiai ellen, köteleztetve őket, hogy eredeti tartozásuk kétszeresét, 9600 aranyforintot fizes­senek neki. 41 Az összeg túlontúl nagy volt ahhoz, hogy a pénzügyletekkel és gazdasági tevékeny­séggel felhagyó, feudalizálódó család előteremtse. A kérdést végül is úgy oldották meg, hogy a Mesztegnyőiek eladták budai házukat Garainak 10100 aranyforintért. 42 Nem hisszük, hogy való­ságos adás-vétel történt, még ha ezt is mondja a róla szóló oklevél. A házárak közt egyedül­állóan óriási összeg 43 tehát nem valóságos értéket fejez ki, bármily hatalmas volt a Szerecsen Nagyház, hanem egy súlyos adóssági ügy likvidálását. Azt hisszük, a Mesztegnyői-—Garai-ügyhöz hasonló oka lehetett Kanizsai Jánosnak, amiért Bernhardi házáért 1393-ban oly összeget fizetett, amely egyáltalán nem volt arányban annak jövedelmezőségével. Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy a pénzemberek gyurak általában szem­ben állottak egymással. Vagyonszerző útjaikon együtt haladtak, vállalkozásaik túlnyomó több­sége kedvező eredménnyel zárult, s csak akkor, ha nem sikerült az üzlet, fizettek a vesztes polgárok óvatos társaiknak. Bár arra is van példánk, hogy az előkelők maguk is részt vállaltak a kockázat­ból. Éppen Mesztegnyői esete bizonyítja ezt. Mint említettük, 1397-ben Páduai Athowval közös vállalkozásának kudarca után a 6383 aranyforint tartozásból 4800 forint megfizetésére köte­lezte magát. Azt gondolnánk, hogy a fennmaradó csaknem 1600 forint Páduaira hárult. Méltán lepődhetünk meg, hogy helyette Szepesi János zágrábi püspök, egyszersmind királyi titkos kan­cellár vállalta magára Garaival szemben az összegnek három, ÖSS 1 ^ aranyforintos részletben való megfizetését. 44 A kancellárt bizonyára nem jószíve indította arra, hogy Mesztegnyői segítségére siessen. Sokkal valószínűbb, hogy az üzletben is negyedrészig érdekelve volt s ha az nyereséggel végződik, ma nem is sejtenénk, hogy része volt benne. A vállalkozóknak csak hasznukra lehetett, ha részeltették a nyereségből az előkelőket. Ily érdekközösség nélkül éppen Szepesi János 1396-ban mint dalmát-horvát királyi helytartó aligha döntött volna el éppen Mesztegnyői János javára egy rendkívül fontos pert s kötelezte volna földesuruk iránti engedelmességre Cherso és Ossero szigetek lakóit, akik nemességükre ~0 Budapest régiségei 305

Next

/
Oldalképek
Tartalom