Budapest Régiségei 18. (1958)

ANYAGKÖZLÉSEK - Scheiber Sándor: Zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korából 501-518

JEGYZETEK 1 Grünvald F., A buda-várhegyi zsinagóga és zsidó temető helye török időkben. Jubilee Volume in Honour of B. Heller. Ed. A. Scheiber. Bp. 1941, 167. — S. Krauss, Kórót Bátté Hátöfillá Böjiszráél. New­York 1955, 201. 2 A. Scheiber, Newly-found Jewish tombstones in Buda. Acta Orientalia II (1952) 123-142. ­História Judaica XIV (1952) 145-153. - Proceedings of the Twenty Second Congress of Orientalists. I. köt. Istanbul 1953, 156. 3 Büchler S., A zsidók története Budapesten. Bp. 1901, 106. — Fekete L. (Budapest a törökkorban. Bp. 1944, 162-163, 243) inkább lengyel eredetű zsidóságot hangsúlyoz. 4 Ezúton is köszönetet mondunk hallgatóinknak, Schmelczer Imrének, Schmelczer Kornélnak és Szap­panos Ádámnak, akik munkánkban segítőtársaink voltak. 5 Az ezreket nem számítja. L. : Acta Orien­talia II (1952) 125, 5. 6 Vö. : I. Sám. XXV. 29. 7 Német fordítását közölte : G. Supka, Interes­sante Funde. Ein jüdischer Grabstein im Korps ­kommandogebäude in Ofen. Neues Pester Journal XXIV (1913) 304. sz. A fordítás Mahler Edétől származik és egészen hibás. Az évszámot -rr-nak nézte s így 1544-et kapott. Más hibákat is tett az olvasásban. Mahler maga azután közzétette a héber szöveget is — fénykép kíséretében —, hibás olvasa­tához bámulatos elmeéllel fűzve kronológiai kom­binációit : Ein alter jüdischer Grabstein im Unga­rischen Nationalmuseum. ZDMG LXVIH (1914) 326-328. Bár cikkéhez E. Baneth (uo. 720) es S. Poznanski (uo. 721) is hozzászólt, egyik sem vette észre az évszám olvasásában elkövetett fő tévedését, amellyel 76 évvel korábbi sírkövet nyert. Ebből az időből máig sincs kövünk. Ezért láttuk szükségesnek közölni újból a helyes szöveget. Vö. még : Horler M., Budapest műemlékei. I. rész. Magyarország mű­emléki topográfiája. IV. köt. Bp. 1955, 483-487. 8 Vö. : Budapest műemlékei . . . 362 — 365. 9 A kövön tévesen ^ysst:" áll. 10 Zunz, Ges. Schriften. H. köt. 66. - B. Wach­stein, Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien. I. köt. Wien-Leipzig 1912, 472. old., 621. sz. bvrytt. — Uő., Die Grabschriften des alten Juden­friedhofes in Eisenstadt. Wien 1922, 300. old., 1094 sz. b-z. — Lásd ezzel szemben : B. Klar, B'jvr o'-pnc Tel-Aviv 1954, 70. - L. még : M. Grunwald, Le Ci­metière de Worms. REJ IV (CIV) (1938) 82 (Merle). 11 Gerő Győző hívta fel rá a figyelmünket. L. : Új Élet XH (1956) 1. sz. 12 = pis |rt: = igaz pap = a kohanita (papi) családból származók jelölése. 13 Vö. : Horler i. m. 546-548. 14 O. Muneles — M. Vilímková, Stary 2idovsky Hrbitov v Praze. Praha 1955,273, 359. old., 112. sz. 15 nji2»rt rövidítése. A rövidítés jele még kive­hető. 16 Vö/: Horler i. m. 487-489. 17 Lehet azonban 'batw és p.trcr is. 18 Jelentése: ,,róka". Ritkán fordul elő. Lásd: J. F. Gmnpertz: Tarbiz XX (1955—56) 458. 19 Közölve nagyon hibásan : Egyenlőség XI (1892) 53. sz., a hírrovatban. 20 Itt egy sor olvashatatlan. 21 Bibliai eredetű n_v. Lásd: Jes. XLII. 19. Vö.: Muneles—Vüímková i. m. 149.

Next

/
Oldalképek
Tartalom