Budapest Régiségei 18. (1958)

TANULMÁNYOK - Mályusz Elemér: Az izmaelita pénzverőjegyek kérdéséhez 301-311

28-i oklevelére. 9 Ennek a munka jellegénél fogva kezünkbe kellett kerülnie. Csak az a véletlen, hogy az oklevélre rányomott egyik pecsét ábrájára vissza tudtunk emlékezni, amidőn Anjou- és Zsigmond-kori aranyforintok képein azonos jelet láttunk. Ez a jel a bulgáriai „mongólikus" és a magyar izmaelita jegyek sorozatában egyaránt az első helyen látható, ugyanígy a facsimilé­ben közölt 1409-i oklevélen is balról a legelső s nem más, mint Franciscus Bernhardi nevének kezdőbetűiből képzett monogram. Az oklevél már magában is tájékoztat Bernhardi személy érői és vagyoni helyzetéről. Kitűnik belőle, hogy olasz származású (Gallicus) budai polgár s tehetős ember, mert a város közelében olyan aliódiuma van, amelyet nem is teljes egészében, hanem egy kőház s gyümölcsös­kert nélkül 200 aranyforintért ad zálogba Rozgonyi Simon országbírónak. Az aliódium sem valami közönséges birtok. Ugyanaz, amelyet korábban Kunc ispán majorjának neveztek, a XV. század második felében pedig Szilágyi Erzsébet nyaralója lett. 10 Afekvőség értékéhez jól illik az oklevél szokatlan jellege. Szerencsés körülmény, hogy az ügylet nem a város tanácsa, de nem is hiteleshely, mint a budai káptalan előtt került megkötésre, mert akkor nem lett volna mód arra, hogy Bern­hardi pecsétje rákerülve az oklevélre, napjainkig fennmaradjon. Ellenben a négy esküdt előtt tett ,,bevallás"-nak hitelességét Bernhardi nagyban emelte az országbíró, sot mindenki szemében azzal, hogy az esküdteknek — helyesebben: közülök háromnak — pecsétjei mellé a sajátját is oda­illesztette. 11 1. kép. Felső sor : „Mongólikus" jegyek bulgár pénzeken, Réthy után. Alsó sor: A Montenuovo-jegyzék néhány magyar (izmaelita) pénzverőjegye Egyéb adataink, amelyek a XIV. és XV. század fordulójáról viszonylag nagy számban maradtak fenn, megerősítik az 1409-i oklevél vallomását. A belőlük kibontakozó képet nem lehet célunk korrajzzá szélesíteni. Ily feladatra azért sem vállalkozhatunk, mert nem ismerjük Pern­hardinak sem 1387 előtti szereplésére, sem élete utolsó másfél évtizedére vonatkozó hazai okleve­leinket, azt pedig még kevésbé tudjuk, hogy mily családból származott — csak firenzei származása bizonyos 12 —, hogyan s kiknek megbízásából, mily feladatok elvégzésére jött Magyarországra, mikor telepedett meg Budán, s mily olasz — kereskedő vagy bankár — társulatokkal tartott fenn kapcsolatokat. Ha mégis kissé részletezőbben ismertetjük a róla szóló megemlékezéseket, ezt azért tesszük, hogy az izmaelita-teória valószínűtlenségéről meggyőzzük az olvasót. Az első adat, amely Bernhardit fontos gazdasági vezető helyen mutatja, 1382-ből való. Ekkor I. Lajos reá és Szerecsen Jánosra bízta a harmincadispánságot, 13 azaz a behozatali és kivi­teli vám kezelését. 1387-ben ugyanők Zsigmondtól a lucrum camerae ispánságát nyerték el, 14 , vagyis a már adóvá lett pénzverési illeték beszedését intézték, 1389-ben pedig ismét harmincad­ispánoklettek. 15 1392-ben Bernhardi egyedül a pénzverőkamarák ispánja, majd 1396-ban ugyan­ezen tisztén kívül egyszersmind a harmincadispánit is kezében tartja. 16 Munkaköreit a jó szakember biztonságával látta el. Aranyforintjait az utókor művészi kivitelük miatt dicséri, kortársai számára pedig neve szinte fogalommá lett. A harmincadispánok közül 1399-ben Zsigmond egyedül őt emelte ki, amidőn a soproniak számára egykori kiváltságaikat biztosította, 17 ugyanígy Garai Miklós nádor 1417-ben mindazok közül, akik a lucrum camerae ispánságot régi idők óta a saját­juknak mondhatták, név szerint szintén csak őt említette. 18 Zsigmondot azonban nemcsak ispán­ságok vállalásával szolgálta. 1397-ben, amidőn Firenzében járt s onnan nagyobb mennyiségű szövetet hozott magával, 19 odautaztában a király megbízásából Velencében is tárgyalt, mégpedig eredményesen, mert a köztársaság elhatározta, hogy elküldi Magyarországra követeit. 20 Kap­csolata az uralkodóval számára is gyümölcsöző volt. Máskor ugyanis Zsigmond támogatta királyi 302

Next

/
Oldalképek
Tartalom