Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 88. Az ideiglenes nemzeti kormány 1845. évi 1.560. M. E. számú rendelete vezető nélkül maradt egyes vállalatok további működésének biztosításáról.

126 88. 1.560/1945. M. E. sz. tett rendeletekben meghatározott cselekmé­nyek elkövetése kihágás, amely két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzá­rással büntetendő. 2. A pénzbüntetésre az 1928 :X. t.-c. ren­delkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939 : II. te. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjed. 3. Azt a terményt, terméket, élőállatot, amelyre nézve a vonatkozó rendeletben meghatározott kihágást elkövették, el kell kobozni. Az elkobzott áru értékesítéséből befolyó összeg teljes egészében az. állam­kincstárt illeti < 4. Azt, aki a kihágás felderítése körül különös érdemeket szerzett, a közellátási miniszter — kérelmére — az elkobzott áru 1. §. (1) Ha valamely vállalat (üzem, műhely, üzlet) a vezetők távolléte vagy más okDoi bekövetkezett akadályoztatása folytán működését folytatni nem tudja, vagy a vál­lalat működésben tartásáról nem a jogsza­bályok szerint arra hivatott személy gon­doskodik és a vállalat továbbvitelére, illető­leg szabályszerű vezetés alá helyezésére köz­érdekbői szükség van, a vállalat továbbvite­lét az alábbi 2—4. §-okban meghatározott módon kell biztosítani. (2) A jelen rendelet rendelkezései nem vonatkoznak a gyógyszerek előállításával foglalkozó vállalatokra. Ezek tekintetében a 207/1945. M. E. számú rendelet (Rt. 1945. évf. 26. o.) rendelkezései irányadók. 2. §'. (1) Részvénytársaság vagy szövet­kezet igazgatósága vagy felügyelőbizottsága tagjainak, vagy azok egy részének távolléte vagy más okból bekövetkezett akadályozta­tása esetében a vállalat tárgya szerint ille­tékes miniszter az alapszabályokban a hatá­rozatképességhez megkívánt létszámhoz szükséges számú tagot rendel ki. A kiren­delés hatálya addig tart, amíg a vállalat tár­gya szerint illetékes miniszter hivatalból, vagy a vállalat kérelmére az illető. tagot megbízatása alól fel nem menti. A felmen­tés a tagnak a közgyűléssel szemben való felelősségét nem érinti. (2) Az igazgatósági, illetőleg felügyelő­bizottsági tag kirendeléséről és felmentésé­ről az illetékes miniszter a cégbíróságot ér­tesíti. (3) A kirendelt tag jogállása tekinteté­ben a közgyűlés által választott tagokra vo­értékének egyötöd részéig terjedhető juta­lomban részesítheti. 5. A kihágás miatt az eljárás a közigaz­gatási hatóságiak, -a rendőrség működési te­rületén a rendőrségnek, mint rendőri bün­tető bíróságnak a hatáskörébe tartozik. Szak­miniszternek a,; 1929 :XXX. l.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelke­zések alkalmazása szempontjából a közellá­tásügyi minisztert kell tekinteni. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének nap­ján (1945. máj. 4.) lép hatályba; ezzel az ír. §rban említett rendeleteknek a jelen ren­delettel ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik. Budapesten, 1945. évi április hó 28-án. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. natkozó rendelkezések irányadók. Ha a köz­gyűlés megtartásának akadálya van, a ki­rendelt tag díjazását — tevékenységének és a vállalat gazdasági helyzetének szigorú szemmeltartásával — a vállalat költségére az illetékes miniszter állapítja meg. 3. §. A 2. §. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a' korlátolt felelősségű tár­saság ügyvezetői, felügyelői, ületőleg hites könyvvizsgálói tekintetében is. 4. §. Az 1. §. alá eső, de a 2. és 3. §-ban nem említett vállalat (üzem, műhely, üzlet) tulajdonosának (tulajdonosainak) tá­volléte, vagy más okból bekövetkezett aka­dályoztatása esetében a vállalat tárgya sze­rint illetékes miniszter az 1. §-ban említett közérdekből a tulajdonos házastársát vagy. önjogú leszármazó ját felhívhatja, hogy a vállalat továbbviteléről arra alkalmas sze­mély kirendelése útján gondoskodjék. Ha a hozzátartozó a felhívásnak — annak vételé­/ tői számított nyolc nap alatt — nem tesz eleget, az illetékes miniszter a vállalat to­vábbvitelére vállalatvezetőt rendel ki. A ki­rendelés hatálya addig tart, amíg az illeté­kes miniszter a vállalatvezetőt hivatalból, vagy a vállalat kérelmére megbízatása alól fel nem menti. A felmentés a vállalatveze­tőnek a tulajdonossal szemben való felelős­ségét nem érinti. (2) A vállalatvezető kirendeléséről és felmentéséről az illetékes miniszter a cég­bíróságot értesíti. (3) A vállaiátvezető — az alábbi korlá­tozásokkal — a vállalat továbbvitele végett szükséges bármely jogcselekményt érvénye­88. Az ideiglenes nemzeti kormány 1845. évi 1.560. M. E. számú rendelete vezető nélkül maradt egyes vállalatok további működésének biztosításáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom