Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 73. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.140. M. E. számú rendelete az Országos Köznevelési Tanács felállításáról. - 74. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.146. M. E. számú rendelete a szabad pályán működő értelmiségi foglalkozásúak és a hatósági jogosítvánnyal rendelkezőkigazolási eljárás alá vonásáról.

73. 1.140/1945. M. E. sz. 74. 1.146/1945. M. E. sz. 10& törvényhatóságot (községet) terhelik, amely­nek területére az igazolóbizottság kiszállott. 29. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján (1945. május 2.) lép hatályba, rendel­kezéseit a folyamatban lévő igazolási ügyek­ben . is alkalmazni kell. A 15/1945. M. E. számú rendelet (Rt. 1945. évf. 5. o.) hatá­lyát veszti. A jelen rendelet hatálybalépése előtt már megalakított bizottságokat teljes újjá­alakítás helyett csupán a jelen rendeletnek megfelelően ki kell egészíteni. Az ideiglenes nemzeti kormány az ideig­lenes nemzetgyűléstől 1944. évi december hó 22. napján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A magyar köznevelés ügyének elő­mozdítására az Országos Közoktatási Tanács (1871) és az Országos Felsőoktatási Tanács (1936.) összeolvasztásával Országos Közneve­lési Tanácsot (a továbbiakban Tanácsot) kell felállítani. 2. §. A Tanács a köznevelés minden kérdésében a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter tanácsadó szerve; a köznevelés ügyét figyelemmel kíséri, a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter felhívására vagy saját kezde­ményezéséből a köznevelés kérdésében véle­ményt nyilvánít, vagy javaslatot készít. 3. §. A Tanács címe: Országos Közneve­lési Tanács, székhelye: Budapest; pecsétje: Magyarország kis címere a következő kör­irattal: „Országos Köznevelési Tanács, Buda­pest." ­4. §. A Tanács elnökét a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter előterjesztésére az államfő, alelnökét, ügyvezető alelnökét, az elnöki tanács 12 tagját és a szakosztályok elnökeit az elnök előterjesztésére a vallás­os közoktatásügyi miniszter nevezÜ ki hat évre. 5. §. jAi Tanács szakosztályának tagjai : a) a vallás- és közoktatásügyi miniszter által az elnök előterjesztésére hat évre ki­nevezett 50 tag; Az ideiglenes nemzetgyűlés által 1944. december 22. napján adott felhatalmazás Aki a jelen rendelet hatálybalépése előtt a 15/1945. M. E. számú rendeletnek megfe­lelő igazoló nyilatkozatot már adott, újabb igazoló nyilatkozatot adni nem köteles. Nincs helye az eljárás megsemmisítésé­nek ha a jelen rendelet hatálybalépése előtt: hozott határozat a 15/1945. M. E. számú ren­deletnek vagy a jelen rendeletnek megfelel. Budapesten, 1945. -évi , április hó 19. napján. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. b) a földmívelésügyi, iparügyi, kereske­delem- és közlekedésügyi, belügyi, valamint a honvédelmi miniszter által kiküldött 1—1 tag; c) iskolákat fenntartó vallásfelekezetek e gy­e gy képviselője; d) a magyar nevelők szabad szakszerve­zete részéről szakosztályonként választott 2—2 tag. 6. §. A Tanács munkásságát az elnöki tanács irányítja. 7. §, A Tanács a következő szakosztá­lyokra tagozódik: a) népiskolai és népnevelési szakosztály,. b) középiskolai szakosztály, c) felsőoktatási szakosztály. 8. §. A Tanács a szervezetének részletes szabályait és ügyvitelének rendjét maga ál­lapítja meg és jóváhagyás végett a vallás­os közoktatásügyi miniszternek mutatja be. ­Ez a rendelet kihirdetésének napján (1945 máj. 1.) lép hatályba és ezzel egyide­jűen a 181/1936. V.-K.M. (Rt. 1936. évf. 211. o.) és a 9.333/1943. V. K. M. (Rt. 1943. évf. 2946. o.) számú rendeletek hatályu­kat vesztik. A rendelet végrehajtásáról a vallás- és közoktatásügyi miniszter gondos­kodik. Budapesten, 1945. évi április hó 19-én_ Miklós Béla s, k. miniszterelnök. alapján a szabad pályán működő értelmiségi foglalkozásúak és a hatósági jogosítvánnyal 73. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.140. M. E. számú rendelete az Országos Köznevelési Tanács felállításáról. 74. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.146. M. E. számú rendelete a szabad pályán működő értelmiségi foglalkozásúak és a hatósági jogosítvánnyal ren­delkezők igazolási eljárás alá vonásáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom