Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 702. A nemzeti kormány 1945. évi 12.330. M. E. számú rendelete a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről.

702- 12.330/1945. M. E. sz. 1027 702. A nemzeti kormány 1945. évi 12.330. M. E. számú rendelete a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről. A minisztérium a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. évi november hó 20-án ikelt és a magyarországi német lakosság Németor­szágba való áttelepítéséről szóló határozat végrehajtásának tárgyában az 1945. évi XI. te. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. Németországba áttelepülni köteles i, az a magyar állampolgár, aki a legutolsó | népszámlálási Összeírás alkalmával német I nemzetiségűnek, vagy anyanyelvűnek vaí­\ lotta magát, vagy aki magyarosított nevét j német hangzásura változtatta vissza, to­• vábbá az, aki a Volksb inadnak, vagy vala­,' mely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt. ( 2. §. (1) Az 1. § rendelkezése nem vo­[ natkozik a nem német nemzetiségű (anya­) nyelvű) személy vele együttélő házastársára ( és kiskorú gyermekeire, valamint a velük — már a jelen rendelet hatálybalépését meg­előzően is — közös háztartásban élő felme­nőkre (szülők, nagyszülők), ha azok 65. élet­évüket 1945. évi december hó 15. napja előtt már betöltötték. (2) Az 1. § rendelkezését nem kell alkal­mazni arm, aki cselekvő tagjai volt valamely demokratikus pártnak vagy legalább 1940. óta tagja volt a Szakszervezeti Tanács kö­telékébe tartozó valamely szakszervezetnek. (3) Nem kell' alkalmazni az 1. § rendel­kezését azokra sem, akik bár német anya­nyelvü'eknek, de magyar nemzetiségűeknek vallották magukat, ha hitelt érdemlően iga­•zolják, hogy a magyarsághoz való nemísethű magatartásukért üldöztetést szenvedtek. (4) A (2) és (3) bekezdésben szabályo­zott mentesség kiterjed a feleségre (öz­vegyre), a kiskorú gyermekekre (kiskorú árvákra), valamint a velük — már a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően is; — közös háztartásban élő felmenőkre (szülők, nagyszülők) is. (5) A (2) és (3) bekezdés szerinti men-, tességeket nem lehet alkalmazni azokra, akik magyarosított nevüket német hangzá­súra változtatták vissza, a Volksbundnak, vagy valamely fasiszta, szervezetnek, illetve katonai alakulatnak tagjai voltak. (6) A mentesítés kérdésében a belügy­miniszter által kiküldött bizottság — jogor­voslat kizárásával — végérvényesen határoz. 3. §. (1)'Az áttelépülésre kötelezett sze­! ( mélyéknek — tekintet nélkül arra, hogy az ország területén!, vagy azon kívül tartózkod­\ nak — minden ingatlan és ingó vagyonát a jelen rendelet hatálybalépése napjától kez­dően zár lailá vettnek kell tekinteni, a tulaj­donos (birtokos) abból semmit el nem idege­níthet és .azt meg sem terhelheti. A zár alá vett készletekből (élelmiszer, tJakarmány, tü­zelő, stb.) a tulajdonos (birtokos) csiak a ren­des háztartási és gazdasági szükségletének megfelelő mennyiséget használhatja fel. (2) Á zár alá vett vagyont leltározni kell. A leltárak elkészítéséhez és a leltárba vett vagyontárgyak megőrzéséhez szükséges szak­személyzetet az illetékes miniszterek bocsát­ják rendelkezésre. (3) Azt, hogy az áttelepülésre kötelezett milyen ingóságokat vihet magával,_a belügy, miniszter állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak megszegése, valamint a zár alá vett vagyon­tárgyak megrongálásla, vagy megsemmisítése bűntett és büntetése tíz évig terjedhető .fegyház. 4. §. (1) Az áttelepülésre kötelezett sze­mélyeket (1) § minden községben (városban) lakóházanként össze kell írni és a közös ház­tartásban élő családonkiht csoportosítva jegyzékbe kell foglalni. Külön névjegyzékbe kell foglalni azokat, akik az összeíráskor la­kóhelyükről távol vannak. (2) Külön összeírást és névjegyzéket kell készíteni azokról, akikre az áttelepü­lési kötelezettség — a 2. §-ban foglaltak sze­rint — nem vonatkozik. (3) Minden hlatóság köteles a birtokában lévő és az összeírás céljára szükséges adatot a községi elöljáróság rendelkezésére bocsá­tani. 5. §. (1) Az áttelepülésre kötelezettek névjegyzékét a község (város) hirdetőtábláján ki kell függeszteni. (2) A névjegyzékbe felvett személyek lakóhelyüket csak a községi rendőrhatóság engedélyével hagyhatják el. Ilyen engedély csak kivételesen indokolt esetekben adható. (3) AMk lakóhelyüket engedély nélkül elhagyják, vagy magukat az átélepülési kö­telezettség alól kivonják, azokat áttelepíté­sükig rendőrhatósági őrizetbe kell venni (in­ternálni), ingó és ingatlan vagyonukat pedig el kell kobozni. (4) Azokra a. községekre vonatkozóan, ahol arra az áttelepítés zavartalan lebonyolí­tása érdekében szükség van, a belügyminisz­x ter különleges forgalmi korlátozásiokat ren­delhet el. 65*

Next

/
Oldalképek
Tartalom