Rendeletek tára, 1945

Rendeletek - 644. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 10.490. M. E. számú rendelete az elhagyott javak kormánybiztosáról és a kormánybiztosság elnöki tanácsáról.

644 10.490/1945. M. E. sz. 927 (5) A külügyminiszter a tanfolyam, kez­detekor megállapítja, hogy mely tárgyakat milyen nyelven kell előadni. 12. §. (1) A tanfolyam végeztével az előadók és ha a jelölt a 11. §. (1) bekezdése alapján szolgálatot; teljesített, közvetlen hi j vatali főnöke is, beszámolnak a külügymi­niszternek a jelölt szorgalmáról, - általános emberi magatartásáról, jelleméről. (2) A külügyminiszter azoknak a jelöl­teknek, akikről a tanfolyam tartama alatt megállapítást nyer, hogy a külügyi fogalma­zói szolgálatra nem alkalmasak, a külügyi fogalmazói vizsgára bocsátását megtagad­hatja. 13. §. (1) A külügyi fogalmazói vizsga írásbeli és szóbeli részekre oszlik. I. Az írásbeli vizsga tárgyai: 1. diplomáciai történelem, 2. nemzetközi jog, 3. gazdasági politika, 4. szociálpolitika. Ebből ia négy tantárgyból egy-egy kér­dést kell kidolgozni azon a nyelven, amelyen azt a tárgyat a tanfolyamon előadták. 5. fordítás magyarból oroszra és fran­ciára vagy angolra, aszerint, hogy a jelölt a tanfolyamon melyik nyelvet volt köteles hallgatni. 6. gyorsírás; a gyorsírás nem kötelező tárgya a vizsgának, de annak ismeretét a vizsgaeredmény mérlegelésénél az illetők ja­vára be kell tudni. II. A szóbeli vizsga tárgyai: A tanfolyamon előadott összes tárgyak. Az egyes tárgyakból azon a nyelven kell szóbeli vizsgát tenni, amelyen a tárgyat a tanfolyamon előadták. (2) Ha a jelölt kívánja, a tanfolyamon elő nem adott nyelvekből is tehet vizsgát. E * nyelvek közül a szomszédos államok nyelveiből tett sikeres vizsga az összesített vizsgaeredmény megállapításánál a jelöltek javára betudandó. 14. §. (1) A külügyi fogalmazói vizsea vizsgálóbizottságának alakulására, írásbeli és szóbeli részének lefolyására, a vizsgáról ké­Az ideiglenes nemzetgyűlés által az 1945. évi szeptember hó 13. napján adott felhatalmazás alapján a minisztérium a kö­vetkezőket rendeli: szülő jegyzőkönyv felvételére, a vizsga eredményének megállapítására, végül a vizsga megismétlésére vonatkozóan a jelen rendeletnek a felvételi vizsgára vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel meg­felelően alkalmazni kell. (2) A vizsgálóbizottság elnökét és két tagját a külügyminiszter nevezi ki. Az egves tárgyakból az előadó tanár — akadályozta­tása esetén ia külügyminiszter által kijelölt más szakközeg — kérdez és a vizsgálóbizott­sággal együtt minősít szaktárgyából. A * szaktanáron kívül a vizsgálóbizottság mind­három tagjának jogában áll kérdéseket in­tézni a jelölthöz. (3) A vizsga összesített eredményének megállapítását és a jelölteik rangsorolását; a három tagú vizsgálóbizottság végzi. A rang­sorolásnál figyelembe kell venni a 12. § (1) bekezdése szerint történt megállapításokat. (4) A külügyi fogalmazói vizsga írásbeli részére négy egymásután következő napot, szóbeli részére pedig lehetőleg két napot kell kitűzni. (5) Ha a jelölt valamely tantárgyból csupán a. vizsganyelvül használt idegen nyelv hiányos ismerete miatt nem képesít­tetett, a jelöltnek a vizsgát csupán ebből a tantárgyból kell megismételnie. 15. §. (1) A külügyminiszter a jelöltek­nek a külügyi szolgálatban való alkalmazása felől a külügyi fogalmazói vizsga eredménye alapján dönt. (2) A jelöltek rangsorát vizsgájuk ered­ménve határozza meg. (3) Á képesített jelölteket á külügymi­niszter a külügyi tárca költségvetésében rendelkezésre álló helyekre, a fogalmazási szakban a X. fizetési osztály 3. fokozatába nevezi ki. 16. §. A jelein rendelet kihirdetésének napján (1945 nov. 23.) lép hatályba és ezzel a 6.430/1931. M. E. (Rt. 1931. évf. 1525. o.) és az 5.720/1939. M. E. (Rt. 1939. évf. 819. o.) számú rendeletek hatályukat vesztik. Budapest, 1945. évi november hó 2^án. Miklós Béla s. k. miniszterelnök. Hatáskör. 1. §. Az elhagyott javak kormánybiz­tosa (a továbbiakban: kormánybiztos) hatás­körébe tartozik: 644. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 10.490. M. E. számú rendelete az elhagyott javak kormánybiztosáról és a kormánybiztosság elnöki tanácsáról. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom