Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 98. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.240. M. E. számú rendelete, a zsidók megkülönböztető jelzéséről.

9®. 1.240/1944. M; E. SB. > 263 98. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.240. M. Ew számú rendelete, .-• • a zsidók megkülönböztető jelzéséről. Am. Idr. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. te* 141. §-áhak (2) bekezdésében, valamint 212. §-ában foglalt fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli. í- §• (1) A. jelen rendelet hatálybalépésétől kezdődően min­den hatodik életévét betöltött zsidó személy — nemre való tekin­tet nélkül : — köteles házon kívül felső ruhadarabjának bal mell­részén, jól láthatóan, 10x10 cm átmérőjű szövet-, selyem-, vagy bálBonyanyagból készült, kanárisárga, színű, hatágú csillagot viselni. (2) Az «lobbi bekezdésben említett megkülönböztető jelei könnyen el nem távolítható módon kell a ruhára •*•? varrással — ráerősíteni. 2. §. Annak a megállapításában, hogy a jelen rendelet alkal­mazása szempontjából ki a némzsidó és ki a zsidó, az 1941:X-V. te. 9. és 16. §-ának rendelkezései az irányadók azzal, hogy nem­Ksidp az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az említett 9. § utolsó bekezdésében foglalt meghatározásnak meg­felel, feltéve hogy nem- kötött, illetőleg, mindaddig,, amíg. nem köt házasságot zsidóval, vagy olyan nemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként «zületett. 3. §. A jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezés nem terjed ki arra a zsidóra, akit az Î914—1918. éyi háborúban az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért arany, vagy legalább két.ízben I. osztályú ezüst vitézségi éremmel, vagy niint főtisztet a kardokkal ékesített III. dsztályú vaskoronarenddel vagy annál magasabb, dé ugyancsak kardokkal ékesített kitüntetéssel, vagy, mint törzstisztet kardokkal ékesített III. osztályú vaskorona­rendnél, magasabb, de ugyancsak a kardokkal ékesített kitünte­téssel tüntettek ki úgyszintén arra sem, aki legalább 75 % -os hadi­rokkant, végül arra sem, aki az 1939:1V. te. 2. §-a első bekezdé­sének 6. pontjában, a 7.720/1939. M. E. számú rendelet (Rt. 1939. 1173. o.) 66. §-ában, a 2.220/1941. M. E. számú rendelet (Rt. 1941. 318. o.) 3. §-ában, vagy a 8.550/1941. M. E. számú ren,­v delet (Rt. 1941. 3744; o.) 2. §-ában meghatározott kivétel alá esik. 4. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntetőrendel­kezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő, aki a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezésnek nem tesz eleget. : i

Next

/
Oldalképek
Tartalom