Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 155. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.610. M. E. számú rendelete, a zsidók lakásával és lakóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról.

• 135. 1.610/1944, M. E-.«. * • 4Ï5 \ agy a munkateljesítésnek bejegyzéseié vonatkozó .kötelességét nem, y agy nem kellően teljesíti. (3) A pénzbüntetés tekintetében az 1928:X. törvénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az • (1) bekezdés, esetében a pénzbüntetés legmagasabb összege nyolc­ezer pengő. . (.4) A kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak., mint rendáíri. büntetőbíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929: XXX. te 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendel­kezés szempontjából szakminiszternek a földmívelésü|ryí minisz­tert kell tekinteni. ' 8, §. A jelen rendelet a kihirdetését (1944. ápr. 28. ' követq harmadik napon lép hatályba. . Budapesten, i944. évi április ho 26-an. * Sztójay Döme s. k, m. kir. uiamzterftkwk. 155. k m. kir, minisztérium 1944. évi 1.610. M. K számú rendelete, * zsidók lukasával és lukóhelyének kijelölésével kapcsolatos egyfib kérdések szabályozásáról. A m. kir, minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11. te. 141. §-ának (2) bekezdésében, a 159. és 212. §-ában, valamint a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 :XX\ r l. te. 2. és 3. §-ában foglalt és legutóbb az. 1944 :IV. törvényeikkel meghosszabbított; felhatalmazás alapján a kölétkezőket rendeli. A zsidók lakásénak igénybevétele. 1. §. Lakáshoz juttatás, valamint a közhivatalok és köz­érdekű intézmények elhelyezése céljából igénybe lehet venni: 1. adnák a zsidónak a lakását, akinek akár ugyanabban,, akár más községben (városban) más lakása is van; 2. annak a zsidónak a lakását, akt a jelen rendelet hatályba­lépésétől számított öt évnél nem régibb időben ugyanabban a .vözségben (városban) fel-vagy lemenő rokonának, vagy testvé­rének lakásában legalább három hónapig az említett rokonaival Magy. Rend Tára, 1944. IV, í, #-. 32

Next

/
Oldalképek
Tartalom