Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 134. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.270. M. E. számú rendelete, a zsidók utazásának korlátozásáról.

èi2 134. 1.270/1944. M. E. si. értelmében az ezen a napon esedékessé váló első félévi rész« lettel együtt kell megfizetni. 2. £. Ha a követelésről a román konverziós törvény ha-» tálybaléjpésekor váltó volt kiállítva, az adósnak a félévi részié* íek esedékességekor a fennálló hátraléknak megfelelő összegről sráltót kell adnia. ; : 3. §. Ha az adós az 1. § (1) és (2) bekezdése szerint fize* tendo három egymásra következő részlet megfizetését elmu­lasztja, vagy lia a követelésről a 2. § rendelkezése ellenére váltót nem szolgáltat, a részletfizetési kedvezmény megszűnik. 4. §.• A mezőgazdasági adós tartozása tíz százalékának, a városi adós pedig tartozása négy százalékának megfizetése alól mentesül, ha az 1944. évi december 31. napjáig a jelen ren­delet szerint részletekben fizetendő tartozásának (1. § (1) bekez­dés) kilencven százalékát, illetőleg kilencvenhat százalékát és az 1944. évi április hó 7. napjától járó, valamint az 1. § (3) bekezdés értelmében járó kamatokat is megfizeti. 5. §. A jelen rendelet az 1944. évi április hó 7. napján lég hatályba. Budapesten, 1944, évi április hó -5-én* Sztájay Döme. s. k­m. kür. BÚaittterclxiöle« 134. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.270, M. S. számú rendelete, Ü zsidók utazasmak korlátozásáról* A m. kir. minisztérium az 1939:11. í.-c. 141. §-ának (2) ïwkezdésében és a 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján »következőket rendeli: 1. §. Az a zsidó, aki az 1.240/1944. M. E. számú ^wandelet (Rt 1944. 263. o.) 1. §-ában meghatározott megkülönböztető jelzés viselésére köteles — a 4. §-ban foglalt esetet kivéve, — sem közlekedés, sem szállítás céljára személygép járóművet (sze­mélyautó, motorkerékpár, géperejű bérkocsi; nem használhat. 2. §. (1) Az 1. §-ban meghatározott személy az illetékes hatóság (3. §.) írásbeli engedélye nélkül sem közforgalmú vagy kwriitvit. közforgalmú vasúton, sem közforgalomra berendçzet$ \

Next

/
Oldalképek
Tartalom