Rendeletek tára, 1944

Rendeletek - 97. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.230. M. E. számú rendelete, a zsidók tulajdonában lévő közuti gépjáróművek bejelentéséről.

* 9?. 123Ö.1944. M. E. '«. SCI a sajtókamara tagjainak kötelességére es feleÍííÍB«ége're vonat­kozó rendelkezések azonban reá is vonatkoznak. 4. §. Annak megállapításában, hogy a jelen rendelet szem­pontjából/ki a nemzsidó és ki a zsidó, az 1941"i XV. te. 9. é# 16. §-ának rendelkezései az irányadók azzal, hogy nemzsidó az olyan személy is, aki származására és vallására nézve az emlí­tett 9. § utolsó bekezdésében foglalt meghatározásnak megfelel, feltéve hogy nem kötött, illetőleg mindaddig, amíg nem köt házasságot zsidóval,, vagy olyan nemzsidóval, akinek egy vagy két nagyszülője az izraelita hitfelekezet tagjaként született. 5. §. A jelen rendelet 2. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni arra a zsidóra, akit az 1914—1918. évi háborúban az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért arany, vagy leg­alább két ízben I. osztályú ezüst vitézségi éremmel, vagy mint főtiszte^ a kardokkal ékesített 111. osztályú vaskoronarenddel,, vagy annál magasabb, de ugyancsak kardokkal ékesített kitün­tetéssel, vagy mint törzstisztet kardokkal ékesített III. osztályú vaskoronárendnél magasabb, de ugyancsak a kardokkal ékesített kitüntetéssel tüntették ki, úgyszintén arra sem, aki legalább 75 û /o-os hadirokkant, végül arra sem, aki az 1939: IV. te. 2, §-a első bekezdésének 6. pontjában, a 7.720 1939. M. E. számú ren­delet (ÍU. 1939. 1173. o.) 66. §-ában, a 2.220/1941. M. E. számú rendelet (Rt. 1941. 318. o.) 3. §-ában, vagy a 8.550/1941. M. E. számú rendelet (Ht. 1941. 3744. o.) 2. §-áhan meghatározott ki­vétel alá esik. 6. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján (1944. márc. SU lép hatályba. Budapesten, 1944. évi március hó 29-én. Sztójay Döme s. k. ni. kir, isLuiAtte-reliiöJii, 97. Am. kir. minisztérium 1944. évi 1.230. M. K számú rendelete, « zsidók tulajdonában lévő közúti gépjárómavek beielerúé$r'tul t A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11« te. 86. és 212. §-ában, valamint az l942:XIY. tc:"28. §-ábdn foglalt felhatalmazás alapján a. következőket rendeli: 1. §. Azok a zsidók, akiknek tulajdonában közúti gépjárómű van, kötelesek azt 1944. évi április hó 8, napjáig bejelenteni. A bejelentést a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszi'éf íium X. szakosztályához (Budapest, II.j Lánchid-u. 1—3..} címzettj

Next

/
Oldalképek
Tartalom