Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 556. A m. kir. minisztérium 1942. évi 5.660. M. E. számú rendelete, a Magyar Szent Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területeken gondozás nélkül maradt birtokok ideiglenes hasznosítására vonatkozó 6.16011941. M. E. sz. rendelet módosításáról

»91. 69.059/1942. H. M. ein. I/b. «z. 3157 a „csak helyi" szavak helyébe a „katonai szak-" szavak lépnek: a 49. §. (7) bekezdésének első, (9) bekezdésének első és ötödik, végül az 59. §. (5) bekezdése b) pontjának első sorában. IX. A 2. Cím l.,§. (14) bekezdésének 4. sorában a „kato­nai" szó helyett „levente" szó lép, a harmadik sorban pedig a zárójelben a „városi" szó elé „megyei" szót kell írni, az 5. §. (3) bekezdése első sorában „az altisztek" szavak helyett „a tiszt­helyettesek" szavak, a 24. §. (2) bekezdése utolsó sorában pedig az „altiszti" helyett „tiszthelyettesi" szó lép; a 31. §. (8) bekez­désének Ötödik sorában „az alosztályparancsnoki nyilatkozat" szavak helyébe „a parancsnoki vélemény" szavak lépnek, az 56. §. (7) bekezdésének negyedik, hatodik, tizedik és tizenegye­dik sorából pedig a „közérdekű" szót törölni kell. X. A 2. Cím a következő 63. §-al egészíttetik ki: A zsidók osztályozása is a jelen Címben a fegyveres szol­gálatot teljesítők osztályozására megállapított szabályok szerint történik, azonban az osztályozás mellé „zs" jelzést is kell.tenni. (Pl. „Ka" „zs" vagy „Nn" „zs".) A jelen rendelet a k^úrdetés napján (1942. nov. 1.) lép hatályba. Budapesten, 1942, évi október hó 27-én. i Vitéz Nagy Vilmos s. k. m, kir. honvédelmi minisztei 691. A m. kir. honvédelmi miniszter 1942. évi 09.059. eln. l/b. számú rendelete, <t isidó hadkötelesek jelentkezéséről, összeírásáról, illetőleg behívásáról. , Az 1942 : XIV. t.-c. 3. §-ának (2) és (3) bekezdése, 5. §-ának (1) bekezdése és 40. §-a alapján a mellékletben közölt I. és II. számú hirdetményeket bocsátom ki. A hirdetményben megszabott kötelezettségek az 1942: ' XIV. t.-C..-6, §-ának (1) bekezdése értelmében a keresztény hit­felekezethez tartozó akár tényleges, akár nyugdíjas lelkipász­torokra és papi jellegű tanárokra nem terjednek là; ehhez ké­pest az említett személyek a hirdetményekben megszabott mó­don jelentkezni, illetőleg bevonulni nem kötelesek-

Next

/
Oldalképek
Tartalom