Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 695. A m. kir. honvédelmi miniszter 1942. évi 76.170. eln. 10. számú rendelete, a honvédelemről szóló 1939 : II. törvénycikk végrehajtására vonatkozó Utasítás III. Része 2. Címének újabb módosításáról. - 696. A m. kir. honvédelmi miniszter 1942. évi 55.000. eln. számú rendelete, az 1942 : XIV. törvénycikkben a zsidók hadkötelezettségére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról.

3188 695. 76.170/1942. H. M. ein. 10. sz. 696. 55.000/1942. H. M. ein. sa. 695. Am. kir. honvédelmi miniszter 1942. évi 76.170. ein. 10. számú rendelete, a honvédelemről szóló 1939:11. törvénycikk végrehajtására vonatkozó Utasítás III. Része 2. Címének újabb módosításáról. A honvédelemről szóló 1939 : II. törvénycikk végrehaj­tására vonatkozó Utasítás III. Részének a 25.000/1940. ein. 10. számú rendeletem (Rt. 1940. 2095. o.) mellékleteként közzétett 2. Címét (az N—5. jelzésű szolgálati könyvet) a következőkben módosítom. A 2. Cím 56. §. (7) bekezdése hatályát veszti és helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A rendes tényleges szolgálat teljesítésére, vagy pót­tartalékos kiképzésre bevonult azokkal a személyekkel, akik a bemutatás alkalmával ,,Ka" vagy „Ks" osztályozást nyertek, de egy későbbi időpontban felülvizsgálaton „munkaszolgálatra alkalmas, könnyű munkára fogható''-nak, vagy „munkaszol­gálatra alkalmas, nehéz munkára fogható"-nak osztályoztat­tak, a 3. §. (19) bekezdés szerint kell eljárni. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1942. dec. 19.) lép hatályba. Budapesten, 1942. évi december hó 14-én. Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos s. k. m. kir. honvédelmi miniszter. 896. A m. kir honvédelmi miniszter 1942. évi 55.000. ein. számú rendelete, \z 1942 : XIV. törvénycikkben a zsidók hadkötelezettségére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról. Az 1942: XIV. t.-c. (a továbbiakban: Hvtn.) 40. §-áToan foglalt felhatalmazás alapján, a Hvtn. 3. §-ának (2) és (3) be­kezdésében, valamint az 5. és 6. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtásaképen a következőket rendelem: 1. §. (1) A Hvtn. 3. §-a (3) bekezdésének értelmében a HVtn. rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából nemzájidó;.

Next

/
Oldalképek
Tartalom