Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 682. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 1942. évi 557.000. számú rendelete, a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. törvénycikk végrehajtásában a belterületen kívül fekvő ingatlanok meghatározásáról.

682. 557.000/1942. F. M. sz. 3101 682. A m.'\ ; kir. : ''földxxLÍ76lésügyi miniszter 1942. évi 557.000. számú rendelete, a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanaitól szóló 1942 :XV. törvénycikk végrehajtásában a belterületen kívül fekvő ingat­lanok meghatározásáról. À zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942:XV. t.-c. 15. §-ának (2) bekezdésében és 20. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §. Az 1942:XV. törvénycikk alkalmazásában kis- vágy nagyközségben-a belterületen kívül fekvőnek azt az-ingatlant (ingatlanrészt) kell tekinteni, amelyet az 1939. évi május hó 5., a visszacsatolt keleti és erdélyi területeken az 1940. évi augusz­tus hó 30v a visszacsatolt délvidéki területeken az 1941. évi április hó 11. napján fennállott állapot szerint a földadókatasz­terben nem belterületként (beltelekként) tartottak nyilván; a házhelyek céljára-hatósági engedéllyel eldarabolt ingatlanokat azonban nem lehet belterületen kívül fekvőnek tekinteni. 2. §. (1) Városok tekintetében a földmívelésügyi minisz­ter ; városonkint határozza meg, hogy mely ingatlanokat kell belterületen kívül fekvőnek tekinteni. E végből minden egyes város polgármestere az 1943. évi február hó 28. napjáig a föld­adókátaszteri állapot, az állandó lakás céljaira már beépített vagy hatósági engedéllyel eldarabolt területek, a meglévő köz­művek (villany, vízvezeték, csatornázás stb.), az 1937:VI. tör­vénycikk értelmében vagy egyébként készített városrendezési terv figyelembevételével indokolt javaslatot tesz a földmívelés­ügyi rniniszternek. Az olyan város polgármestere, amelynek területére a Fővárosi Közmunkák Tanácsának hatásköre ki­terjed, a javaslatot az említett határidőben a Fővárosi Köz­munkák Tanácsához terjeszti fel sa javaslatot a Fővárosi Köz­munkák Tanácsa esetleges észrevételeivel kiegészítve haladék­talanul felterjeszti a földmívelésügyi miniszterhez. A javaslat­hoz háronr példányban csatolni kell a megállapítás céljára alkalmas, az-egy és telekkönyvi földrészleteket feltüntető tér­képet. A térképen fel kell tüntetni àzt a határvonalat, amely elválasztja a város egyéb területétől azt a területet, amelyet a javaslat széf int- a belterületen kívül fekvőnek kell tekinteni. Ha a települési viszonyok indokolják, a javaslatban a városnak egymással össze nem függő területrészeit is javaslatba lehet hozni arra, hogy a-belterülethez tartozóként jelöltessenek ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom