Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 597. A m. kir. minisztérium 1942. éri 7.020. M. E. számú rendelete, a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942 : XV. t.-c. 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyes körülmények igazolásáról.

2&Í0 597. 7.020/1942. M. I. as. alatt nem kéri a használatba adott ló, vagy egyéb' ingóság ki­adását (4. §. (2) bekezdés}, a hasmálő további egy éven belül kérneti, hogy a használatában tartott dolgok neki tulajdonba adassanak. Ebbéli az esetben a kártalanítási ár a 103.600 P. M. »Vegyes bevételek, bevételi számla Budapest" számlát illeti. (2) Ha a használó az előbbi bekezdésben megszabott ha­táridő alatt a használatban tartott dolgok tulajdonba adását nem kéri, azoknak nyilvános árverés útján való értékesítést? .iránt az illetékes törvényhatóság első tisztviselője intézkedik. A befolyt vételár a 103.600 P. M. „Vegyes bevételek, bevételi számla Budapest" számlát illeti. 6. §. Az, akinek az ingóság a jelen rendelet értelmében használatra átadatott, vétkesség esetén az ingó elpusztulásáért, vagy a bekövetkezett értékesokkenésért mind a volt jogosított, mind az államkincstár irányában felelős. 7. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján (1942. dec. 3.) lép hatályba. Budapesten, 1942. évi november hó 26-án. Kállay Miklós s. k. m. kir. miniszterelnök. 597. A HL kir. minissrtérium 1042. éri 7.020. M, I. számú rendelete, a, zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942 : XV. t.~c. 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott egyes körül­mények igazolásáról. À m. kir. minisztérium az 1942 : XV. t.-c. 20. §-áíbsn foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. (1) Az 1942 : XV. t.-c. 3. §-ának (4) bekezdésében meghatározott azt a körülményt, hogy a zsidó ingatlantulajdo­nos az 1913. és az 1919. évi forradalmak idején az ezek ellen irányuló vagy az országhoz visszacsatolt területeken az elsza­kítás kjeje alatt szervezett nemzeti mozgalmakban résztvett és ezzel életét kockáztatta, vagy e miatt szabadságvesztést szen­vedett, az Országos Vitézi Szék által kiállított bizonyitvánnyal kell igazolni. (2) Az 1939 : IV. törvénycikk végrehajtása során a 7.720/ 1939. M. E. számú rendelet (Rt. 1939. 1173. o.) 6. §-ának nyol­cadik bekesdése alapján az Országos Vitézi Szék által kiadott bizonyítványt az (1) bekezdésben említett körülmények igazo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom