Rendeletek tára, 1942

Rendeletek - 569. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.010. M. E. számú rendelete, az 1942 : XV. t.-c. 13. §-ában meghatározott felmondás és nyilatkozat közléséről.

«• 569. 6.010/1942. M. E. sz. ' 2729 §-nak (2} bekezdésében, 12., 13. és Ifi. §-ában foglalt rendelke­zésekkel a közellátásügyi miniszter hatáskörébe utalt tenni­valók a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter hatáskörébe utaltatnak. 2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján (1942. okt. 15.) lép hatályba; egyidejűleg az egyes nagykereskedők kije­löléséről szóló 7.430/1941. M. E. számú rendeletnek (Rt. 1941. 3246. o.) és a közellátásügyi igazgatás szervezetével kapcsolatos egyes szabályok módosítása tárgyában kiadott 3.180/1942. M. E. számú rendeletnek (Rt. 1942. 902. o.) eltérő rendelkezései ha­tályukat vesztik. , Budapesten, 1942. évi október hó 14-én. Dr. Kállay Miklós s. k. m. ktr. miniszterelnök. 569. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.010. M. E. számú rendelete, az 1942 : XV. t.-c. 13. §-ában meglvitározott jelmondás és nyi­latkozat közléséről. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c. 159. §-ában és a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanai­ról szóló 1942 : XV. t.-c. 20. §-ában foglalt felhatalmazás alap­ján a következőket rendeli: 1. §. (Íj A zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942 : XV. t.-c. 13. §-ára alapított felmondás [(3) bek.] vagy nyilatkozat [(4) bek.] közlése a haszonbérlővel szemben akkor is hatályos, ha a haszonbérlőnek szóló felmondást vagy nyilatkozatot az 1911 : 1. t.-c. 157. *§-ában megjelölt családtag­nak vagy alkalmazottnak, ' avagy a jelen §. (2) bekezdése alap­ján kirendelt ügygondnoknak kézbesítették. (2) Ha a haszonbérlőnek szóló felmondás vagy nyilat­kozat kézbesítetlenül visszaérkezik, a haszonbérbeadó az ingat­lan fekvése szerint illetékes járásbíróságtól ügygondnok kiren­delését kérheti. Ügygondnokként lehetőleg a haszonbérlőnek vele együtt élő családtagját kell kijelölni; e végből a haszon­bérbeadó az ilyen családtagokat — amennyiben nevük és lakó­helyük előtte ismeretes — bejelenteni köteles. Az.ügygondnok a felmondás vagy nyilatkozat közléséről az átala átvett irat át­adása mellett a ha^^**» ii, l5* haladéktalanul értesíteni köteles. 4££*

Next

/
Oldalképek
Tartalom