Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 933. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 82.000. I. M. számú rendelete, a házassági jogról szóló 1894 : XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról,valamint az ezzel kapcsolatos szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941 : XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről. - 934. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 83.000. I. M. számú rendelete, a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseknek a házasságkötési eljárás körében való végrehajtásáról.

934. 83.000/1941. I. M. sz. 4051 vos által kiállított és három hónapnál nem régibb keletű bi­zonyítvány bemutatásával igazolhatja. Külföldi hatósági orvos bizonyítványát csak akkor lehet elfogadni, ha az orvos aláírá­sát az ennek lakóhelye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság (1940:X. törvénycikk), vagy a hitelesítésre általában hivatott külföldi hatóság, vagy közjegyző hitelesítette. (Htn. 1>, 17. §•) 2. §. Nem szükséges, hogy az 1. §-ban említett orvosi bizonyítvány bemutatása, ha: 1. tiszti orvos bizonyítványa szerint valamelyik háza­suló közeli halállal fenyegető betegségben szenved, 2. a házasulok együttéléséből az 1942. évi február hó 1. napja előtt gyermek született, vagy a házasuló nő tiszti orvos bizonyítványa szerint az 1942. évi február hó 1. napja előtt teherbe esett és a vőlegény a gyermeket magáénak elismerte, illetőleg elismerte azt, hogy a házasuló nő tőle van teherben, 3. a házasulónak az igazságügyminiszter a belügymi­niszterrel egyetértve a Htn. 3. §-ának harmadik bekezdése alapján felmentést adott. Gümőkór tekintetében nem szükséges tiszti orvosi bizo­nyítvány bemutatása, ha az 1940: VI. t.-c. II. §-ában megjelölt valamely közegészségügyi szerv (tüdőbeteggondozó intézet, egészségvédelmi szolgálat, tüdőbetegszanatórium, közkórház, tudományegyetemi klinika, biztosító intézet által gümőkóros betegek részére fenntartott kórház, tüdőbetegotthon) bizonyít­ványa szerint mind a két házasuló fertőző gümőkórban szen­ved. (Htn. 3. §.) Az első bekezdés 2. pontjában említett elismerést akkor lehet igazoltnak tekinteni, ha az anyakönyvvezető előtt, vagy közokiratban történt. (A. U. 95. §.) 3. §. A házasság kihirdetését a Htn. 1. §-ában meghatá­rozott okból nem lehet megtagadni, ha a házasuló bemutatja a kir. törvényszéknek a Htn. 4. §-a alapján hozott olyan hatá­rozatát, amely szerint az anyakönyvvezető a házasságot ki­hirdetheti. 4. §. Az orvosi bizonyítványt, illetőleg az igazságügy­miniszter felmentését (1—2. §.), vagy a kir. törvényszék ha­tározatát (3. §.) a kihirdetés elrendelése tárgyában készített jegyzőkönyvhöz kell csatolni, és a csatolt okiratra, a 2. §. 1. és 2. pontja esetében, valamint a 2. §. második bekezdésében meghatározott esetben pedig a tiszti orvosi bizonyítvány el­engedésének okára a jegyzőkönyvben röviden utalni kell. Az orvosi bizonyítványt a házasulónak csak abban az esetben szabad visszaadni, ha külföldön kíván házasságot kötni. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom