Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 933. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 82.000. I. M. számú rendelete, a házassági jogról szóló 1894 : XXXI. törvénycikk kiegészítéséről és módosításáról,valamint az ezzel kapcsolatos szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941 : XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről. - 934. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 83.000. I. M. számú rendelete, a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseknek a házasságkötési eljárás körében való végrehajtásáról.

4050 933. 82.000/1941. I. M. sz. 934. 83.000/1941. I. M. sz. 933. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 82.000. I. M. számú rendelete, a házassági jogról szóló 1894 : XXXI. törvénycikk kiegészíté­séről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szüksé­ges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941: XV. törvénycikk egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről. Az 1941 : XV. t.-c. 17. §-ának első bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel egyetértve — e törvény 1—4., 6., 11—13. §-ait az 1942. évi február hó 1. nap­ján hatályba léptetem. Budapesten, 1941. évi december hó 22-én. Dr. Radocsay László s. k. m. kir. igazságügyminiszter. 934. A m. kir. igazságügyminiszter 1941. évi 83.000. I. M számú rendelete, a házasságkötés előtt szükséges orvosi vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseknek a házasságkötési eljárás körében való végre­hajtásáról. A házassági jogról szóló 1894:XXXI. törvénycikk kiegé­szítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941 :XV. t.-c. (a továbbiakban röviden: Htn.) 17. §-ának harmadik bekezdésé­ben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §. Az anyakönyvvezető köteles a házasság kihirdeté­sének elrendelését — tekintet nélkül a házasulok állampolgár­ságára — megtagadni, ha a házasulok az 1.111/1941. B. M. számú rendeletének {Rt. 1941. 3987. o.) megfelelő és harminc napnál nem régibb keletű tiszti orvosi bizonyítvánnyal nem igazolják, hogy az orvosi vizsgálat fertőző gümőkórt, vagy fer­tőző nemibetegséget nem állapított meg. Külföldön lakó házasuló azt, hogy sem fertőző gümő­kórban, sem fertőző nemibetegségben nem szenved, akár az 1.111/1941. B. M. számú rendeletnek megfelelő, akár a kül­földi lakóhelyén, vagy tartózkodóhelyén működő hatósági or-

Next

/
Oldalképek
Tartalom