Rendeletek tára, 1941

Rendeletek - 746. A m. kir. belügyminiszter 1941. évi 97.000. számú körrendelete, az 1941 : XV. törvénycikknek a nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmáról szóló 9. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtásáról.

3374 746. 97.000/1941. B. M. ßz. 746. A m. kir. belügyminiszter 1941. évi 97.000. számú körrendelete, az 1941 : XV. törvénycikknek a nemzsidó és zsidó házasság­kötésének tilalmáról szóló 9. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtásáról. Az állami anyakönyvekről szóló 1894:XXXIII. t.-c. 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendelem: 1. §. A nemzsidó és zsidó házasságkötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtása tárgyában kibocsátott és az 1941. évi október hó 10. napján hatálybalépő 70.000/1941. I. M. sz. rendelet (Rt. 1941. 3486. o.) 6—8. §-aiban megjelölt nyilatkozatok kiállítására, a lehetőség szerint, a m. kir. állami nyomda által a jelen körrendelethez mellékelt 1—4. számú mintának megfelelően készített nyomtatványt kell használni, még pedig: a 6. §. esetében az 1. számú mintának, a 7. §. esetében a 2. számú mintának, a 8. §. első bekezdése esetében a 3. számú mintának, a 8. §. harmadik bekezdése esetében a 4. számú mintá­nak megfelelően készített nyomtatványt. 2. §. A m. kir. állami nyomda az 1. §-ban meghatározott nyomtatványokat első ízben a jelen körrendelet kibocsátása után haladéktalanul az 1941. évben előreláthatóan felmerülő szükségletnek megfelelő számban közvetlenül az anyakönyv­vezetőnek — a nyomtatványok árának utánvételezése mellett — küldi meg.. Egyébként az anyakönyvi nyomtatványok meg­rendelésére és megküldésére vonatkozó jogszabályok az 1. §-ban meghatározott nyomtatványokra is irányadók. Budapesten, 1941.. évi október hó 3-án. A miniszter helyett: Dr. vitéz Bonczos Miklós s. k. államtitkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom