Rendeletek tára, 1939

Rendeletek - 350. A m. kir. minisztérium 1939. évi 8.130. M. K számú rendelete,akitiltásrólés a rendőrhatósági felügyelet vagy őrizet aláhelyezésről.

350. 8.130/1939. M. E. sz. 1269 350. A m. kir. minisztérium 1939. évi 8.130. M. K számú rendelete, a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet vagy őrizet alá helyezésről. A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939 : II. t.-c. 150. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli. 1. §. A rendőrhatóság azokat a személyeket, akiknek bi­zonyos községben vagy az ország bizonyos részeiben való tar­tózkodása a közrend és a közbiztonság vagy más fontos állami érdek szempontjából aggályos vagy gazdasági okokból káros: a) tartózkodási helyükön rendőri fel ügyelet alá helyezi, vagy b) tartózkodási helyükről, illetőleg az ország bizonyos részeiből — községi illetőségükre tekintet nélkül — kitiltja, es az ország más helyén rendőrhatósági felügyelet vagy a szük­séghez képest rendőrhatósági őrizet alá helyezésüket rendeli el. 2. §. A rendőrhatósági felügyelet és őrizet alá helyezés részletes szabályait a belügyminiszter az igazságügyminiszter­rel egyetértően állapítja meg. 3. §. (1) Aki a belügyminiszternek a 2. §. alapján kiadott rendeletében foglalt tilalmakat vagy az említett rendelet alap­ján kiadott rendőrhatósági intézkedéseket megszegi vagy ki­játsza, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő. (2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. t.-c. rendelkezései irány­adók azzal az eltéréssel, hogy a kiszabható pénzbüntetés legma­gasabb összege az 1939 : II. t.-c. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összegig terjedhet. 4. §. Ez a rendelet a külföldieknek az ország egész terü­letéről való kitilthatására vonatkozó jogszabályok hatályát nem érinti. 5. §. Ez a rendelet kihirdetése napján (1939. szept. 2.) lép hatajyba. Budapesten, 1939. évi szeptember hó 1-én. Gróf Teleki Pál s. k. m. kir, miniszterelnök. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom