Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 357. A m. kir. belügyminiszter 1938. évi 117.100. számú rendelete, az útirány-jelzőtáblákra vonatkozó rendelkezés módosításáról.

357. 117.100/1938. B. M. sz. 3053 orvosi rendtartásban foglaltak figyelembevétele mellett szak­közege útján vizsgáltassa meg. Jelen rendeletem végrehajtásáról jelentést várok. Budapesten, 1938. évi augusztus hó 27-én. A miniszter helyett: , Johan s. k. államtitkár. 357. A m. kir. belügyminiszter 1938. évi 117.100. számú rendelete, az útirány-jelzőtáblákra vonatkozó rendelkezés módosításáról. A közúti közlekedés rendjéről, és a közutakon a közrend fenn­tartásáról szóló 250.000/1929. fi. M. számú rendelet (alábbiakban: Kresz.) (Rt. 1929. 1278. o.) 42. §-ában előírt útirány-jelző táblák a megnövekedett közúti forgalom következtében a sima, lehetőleg gyors és veszélymentes közúti közlekedés előmozdításához, to­vábbá a közutakon a könnyebb tájékozódáshoz fűződő érdekeket nem egészen elégítik ki. Az említett táblák helyett tehát a fel­sorolt célok lehető előmozdítása érdekében alkalmasabb táblák felállítása szükséges. Ezért a Kresz. 42. §-ában foglalt rendelkezéseket — a keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszter úrral egyetértőleg — kö­vetkezőképen módosítom. A közutakon a könnyebb tájékozódás célját szolgáló útirány­jelzőtábla egy helységnév feltüntetése esetén 30, két helység ne­vének feltüntetése esetén 33 cm. magas, és a jelzett úton elérhető legközelebbi nagyobb helység (város, község) megnevezését, an­nak kilométerben kifejezett távolságát feltüntető, és a helység­név terjedelmének megfelelő hosszúságú derékszögű négyszög, mely a mutatott irányban 75°-os egyenlő szárú háromszögben vég­ződik. A táblán elől a középen a közút számát feltüntető számpajzs látható. A tábla és a pajzs alapszíne fehér, a betűk, valamint a keret­vonalak és a pajzs számjegyei fekete színűek. A pajzs körüli de­rékszögű négyszögű és az egyenlőszárú háromszög alakú tábla­végződés világos kék színű; ha a táblán két helység neve és tá­volsága van feltüntetve, a fentemlített két világos kék mezőt a tábla középvonalában világoskék sáv köti össze. A táblán a helység (község, város) nevét nyomtatott latin be­tűkkel, a pajzsban pedig arabszámmal annak a közútnak számát kell feltüntetni, amelyen a helység elérhető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom