Rendeletek tára, 1938

Rendeletek - 173. A m kir. minisztérium 1938. évi 4.350. számú M. E. sz. rendelete; a társadalmiés a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló 1938 : XV. törvénycikkben az ügyvédi, a mérnöki és az orvosi kamarákra, valamint a vállalatokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról.

872 173. 4.350/193S. M E. sz. 173. A m kir. minisztérium 1938. évi 4.350. számú M. E. sz. rendelete» a társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb bizto­sításáról szóló 1938 : XV. törvénycikkben az ügyvédi, a mérnöki és az orvosi kamarákra, valamint a vállalatokra vonatkozó rendel­kezések végrehajtásáról. A m. kir. minisztérium az 1938 : XV. te. .1., 8. és 10. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. az ügyvédi, a mérnöki és az orvosi kamarákra vonatkozó ren­delkezések. 1. §. Az ügyvédi és az orvosi kamarák, valamint a budapesti mérnöki kamara mindegyik tagja köteles az 1938 : XV. te. 4. §-á­nak körébe tartozó adatokról a jelen rendelethez mellékelt I., II., illetőleg III. számú minta szerint az 1938. évi július hó 20. nap­jáig bejelentést tenni ahhoz a kamarához, amelynek tagja. A be­jelentéshez mellékelni kell az adatokat igazoló okiratokat (3. §.)• A bejelentéshez szükséges nyomtatványt az ügyvédi kama­ráknak az igazságügyminiszter, az orvosi kamaráknak a belügy­miniszter, a budapesti mérnöki kamarának az iparügyi miniszter küld meg. A bejelentés illetékmentes. 2. §. A bejelentések alapján mindegyik kamara a jelen ren delethez mellékelt IV., V., illetőleg VI. számú minta szerint ösz­szefoglaló nyilvántartást készít. Az összefoglaló nyilvántartást az 1938. évi július hó 31. nap­jáig kell elkészíteni. Az a kamara, amelyben a tagok száma ezer­nél több, az összefoglaló nyilvántartást az 1938. évi augusztus hó 15. napjáig készítheti el. 3. §. A bejelentésben foglak adatokat csak eredeti okiratok (születési anyakönyvi kivonat, illetőleg születési bizonyítvány, az izraelita hitfelekezetből való kilépést igazoló bzonyítvány, annak a lelkésznek bizonyítványa, akinél az áttérés befejeztetett, hadi­gondozási bizonyítvány) alapján szabad az összefoglaló nyilván­tartásba bejegyezni. Tűzharcosnak csak azt szabad feltüntetni, akinek születési vagy házassági anyakönyvébe a „tűzharcos" megjelölést beje­gyezték, vagy aki e minőségét a „tűzharcos" megjelölés anyaköny­vi bejegyzésről szóló 37.000/1938. B. M. számú rendelet (Rt. 1938. 455. o.) 1. §-a 1—4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően igazolja. Nem szabad tűzharcosnak bejegyezni, és ha bejegyezték, a tűzharcosok közül törülni kell azt. akit bűntett miatt, vagy az ál­lami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921 : III.

Next

/
Oldalképek
Tartalom