Rendeletek tára, 1938

Rendeletek

XXVI Honvédelmi minísjzteri rendeletek. Oldal tálának szabályozásáról szóló 27.000/1936. F. M. sz. rendelet módosításáról 3192 392. 1938. nov. 29. — 109.444. F. M. sz. A fűszerpaprika ki­viteli ellenőrző vizsgálatáról szóló 104.100/1936. F. M. sz. rendelet módosításáról 3193 394. 1938. dec. 23. — 110.120. F. M. sz. A fűszerpaprika érté­kesítéséről és őrléséről szóló jogszabályoknak a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken alkalmazásáról 3194 395. 1938. dec. 23. — 176.200. F. M. sz. A földmívelésügyi tárca Ice rétében házi kezelésben végzett munkála­toknál alkalmazottak egyes csoportjainak, illetőleg hozzátartozóiknak öregség, rokkantság, özvegy­ség és árvaság esetére szóló ellátásáról 3195 396. 1938. dec. 24. — 87.500. F. M. sz. A kertészeti üzemek­ben alkalmazott munkavállalók társadalombizto­sítási kötelezettségéről '. 3197 397. 1938. dec. 24. — 147.500. F. M. sz. A fűszerpaprika fel­dolgozásának, minősítésének és forgalombahoza­talának szabályozása tárgyában kiadott rendelke­zéseknek a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken való alkalmazásáról 3198 HONVÉDELMI MINISZTERI RENDELETEK. 48, 1938. márc. 8. — 9.500. H. M. ein. sz. A tűzharcos minő­ség igazolásáról, és a Károly csapatkeresztre való igényjogosultság utólagos elismeréséről 267 138. 1938. ápr. 22. — 1.200 H. M. ein. sz. A m. kir. iparügyi miniszter 12.600/1938. Ip. M. és a ni. kir. kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter 15.600/1938. számú rendelete alapján gyártott és forgalomba­hozott gázvédelmi és légoltalmi eszközök műszaki előírásáról, és a vizsgálatnál (átvételnél) követett eljárásról 732 139. 1938. máj. 31. - 60.200. H. M. ein. sz. A polgári lakos­ság számára légoltalmi célokra megállapított gáz­álarcokról 774 238. 1938. jún. 13. — 13.801. H. M. ein. sz. A sebesültek érme-igényjogosultságának elismeréséről 1256 237. 1938. júl. 9. — 401.390/16. H. M. sz. Az 1931 : III. tc.-nek a tűzharcos törvény által történt módosításáról •. 1253

Next

/
Oldalképek
Tartalom