Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 173. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.000. M. E. számú rendelete, a pénzintézetek pénztárainak 1931. évi július hó 14-én, 15-én és 16-án zárvatartásáról.

173. 4.000/1931. ME. sz. 89í Nagybritannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kor­mánya részéről: Dani. Williams s. k. Üjzéland Kormánya részéről: Dani. Williams s. k. India Kormánya részéről: Dani. Williams s. k. A Magyar Királyság Kormánya részéről: Rubido Zichy s. k. 3. §. Ez a rendelet kihirdetése napján, azonban 1931. évi áp­rilis hó 9. napjától kezdődő hatállyal lép életbe. Budapesten, 1931. évi július hó 11-én. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. 173. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.000. M. E. számú rendelete, a pénzintézetek pénztárainak 1931. évi július hó 14-én, 15-én és 16-án zárvatartásáról. A nemzetközi gazdasági és hitelügyi eseményekre való tekin­tettel a m. kir. minisztérium a következőket rendeli: 1. §. Pénzintézetek és hitelügyletekkel üzletszerűen foglalkozó egyéb cégek pénztáraikat az 1931. évi július hó 14., 15. és 16. nap­ján kötelesek zárva tartani. Váltón, csekken, kereskedelmi utalványon, kereskedelmi ügy­leten vagy bármely más magánjogi ügyleten alapuló kötelezettség tekintetében ezeket a napokat úgy kell tekinteni, mint a vasár­napokat, ennélfogva ezeken a napokon óvást felvenni, és egyéb biztosítási intézkedéseket tenni nem lehet, és az adós ezeken a napokon nem köteles teljesíteni. 2. §. E rendelet az 1931. évi július hó 14. napján lép életbe. Budapesten, 1931. évi július hó 14-én. Gróf Klebelsberg Kunő s. k. a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott m kir vallás­éi közoktatásügyi miniszter.

Next

/
Oldalképek
Tartalom