Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 167. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1931. évi 300—76. számú körrendelete, a madarak napjának és a fák napjának felújításáról.

f 167. 300—76/1931. V. K. M. sz. 783 győző szónoklataival, hazájáért folytatott lankadatlan, bölcs munkásságával az összes kultúrnemzeteket főhajtásra bírta a magyar lobogó előtt! Ügy vélem, hogy e jubileum alkalmából a nagy férfiú felé sugárzó tiszteletnek egyik legméltóbb, személyének emelkedett­ségéhez legillőbb megnyilvánulása az lesz, ha újból teljes ér­vényt igyekszem szerezni annak a fenkölt szellemből fakadó ren­delkezésének, mellyel a magyar erdők, mezők dalos madarainak és a fáknak megvédelmezését kívánta elérni akkor, amikor a fo­gékony gyermeklelket a madarak és fák szeretete felé igyekezett gyöngéden hajlítani. Ezt, az Apponyi Albert magasztos gondol­kozásához annyira illő és vele összeforró rendelkezést teljes egészében újabb virágzásba kívánom szökkenteni, azt ezúttal a polgári és középiskolákra is kiterjesztem, és ebből a célból ezen­nel elrendelem, hogy minden állami, községi, társulati és magán elemi népiskolában, a polgári iskolák, illetőleg középiskolákban május, vagy június hóban, Címed által minden évben meghatá­rozandó külön nap szenteltessék kizárólag arra a célra, hogy azon a napon, — mint azt a fentidézett Apponyi Albert gróf, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által kiadott rendelet elő­írta — a tanító a hasznos madarak természetével, jelentőségük­kel, e madarak védelmének és szaporításának szükséges voltával, az erre szolgáló módokkal és eszközökkel az iskolai ifjúságot megismertesse, és ugyanezt a napot felhasználja arra is, hogy a fáknak és cserjéknek a hasznos madarak fészkelésére és szapo­rodására való befolyását megvilágosítván, a fák és a befásítás nagy jelentőségét is megmagyarázza, és ahol ezt a helyi viszo­nyok megengedik és indokolják, hasson arra is, hogy a gyer­mekek a vidéki viszonyokhoz képest legtöbb előnyt szolgáltató fák és csemeték ültetésével tegyék a madarak és fák napját em­lékezetessé és állandóan hasznossá. Felhívom Címet, tegyen hozzám jelentést, hogy az egyes is­koláknál, ahol az már elrendeltetett, az utóbbi években megtar­tották-e rendszeresen, és milyen eredménnyel a madarak és fák napján a szóbanforgó előadásokat, és hogy a vele kapcsolatos fa­és cserjeültetés folyamatban volt-e, továbbá, hogy az egyes is­koláknál a madarak és fák napján tartandó előadásokhoz szük­séges külön útmutatások és vezérfonalak, illetőleg Herman Ottó­nak a „Madarak hasznáról és káráról" szóló munkája rendelke­zésre áll-e? Meg vagyok arról győződve, hogy ezen, a nép javának elő­mozdítására irányuló, és Apponyi Albert gróf, a nagy magyar ál­lamférfiú nevével most ismét szoros kapcsolatba hozott rende­letemet az arra hivatottak szeretettel és buzgón, lelkiismeretesen fogják föleleveníteni, illetőleg végrehajtani, és igyekezni fognak

Next

/
Oldalképek
Tartalom