Rendeletek tára, 1931

Rendeletek - 183. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.560. M. E. számú rendelete, a pengőértékre szóló pénzköveteléseknek aranypengőben meghatározásáról.

I 1078 183. 4.560/1931. M. E. sz. 10. §. Ez a rendelet az 1931. évi augusztus hó 15. napján lép életbe. Budapesten 1931. évi augusztus hó 14-én. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. 183. A m. kir. minisztérium 1931. évi 4.560. M. E. számú rendelete, a pengőértékre szóló pénzköve feleseknek aranypengőben megha­tározásáról. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, to­vábbá az államháztartás egyensúlyának biztosításáról alkotott 1931: XXVI. te. 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A váltón, kereskedelmi utalványon, közraktári jegyen, csekken, folyószámlán, takarékbetéti könyvön, és általában keres­kedelmi ügyleten vagy más majánjogi címen alapuló, a jelen ren­delet életbelépése előtt pengőértékben meghatározott pénzkövete­léseket a jelen rendelet életbelépésétől kezdve — egy pengőt egy aranypengővel számítva — aranypengőben meghatározottnak kell tekinteni. 2. §. A jelen rendelet életbelépése után keletkezett jogügylet­ben meghatározott pénzkövetelést aranypengőben meghatározott­nak kell tekinteni, ha annak összege aranypengőben van kifejezve. (2) Pénzintézeteknél betéti könyvre, folyószámlára, vagy csekk­számlára a jelen rendelet életbelépése után — a 6. §. (2) bekez­dése szerint megállapítandó időpontig — teljesített befizetéseken alapuló követeléseket — egy pengőt egy aranypengővel számítva — aranypengőben meghatározottnak kell tekinteni. 3. §. (1) A jelen rendelet életbelépésétől kezdve a Magyar Nemzeti Bank pengőértékre szóló váltót és közraktári zálogje­gyet csak akkor fogadhat el leszámítolásra, ha a fizetendő összeg a váltón, illetve a közraktári zálogjegyen aranypengőben van ki­téve. A jelen rendelet életbelépését megelőző keltezéssel ellátott váltót és közraktári zálogjegyet a Magyar Nemzeti Bank csak akkor számitolhat le, ha egy, esetleg több váltókötelezett szava­tosságot vállal arra nézve, hogy a váltót, illetve közraktári je­gyet a jelen rendelet életbelépése előtt állították ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom