Rendeletek tára, 1929

Rendeletek - 227. A m. kir. belügyminiszternek és m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1929. évi 250.000. B. M. számú rendelete, a közúti közlekedés rendjének és a közútakon a közrend fenntartásának egységes szabályozásáról.

1278 227. 250.000/1929. B. M. sz. 227. A m. kir. belügyminiszternek és m. kir. kereske­delemügyi miniszternek 1929. évi 250.000. ß. M, számú rendelete, a közúti közlekedés rendjének és a közutakon a közrend fenn­tartásának egységes szabályozásáról. A közúti közlekedés rendjének biztosítása, és a közutakon a közrend fenntartása céljából — az 1929 : XXXII. te. 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján is — a következőket rendeljük. í. RÉSZ. Általános rendelkezések. I. FEJEZET. A rendelet hatálya. 1. §. (j) E rendelet hatálya általában kiterjed a közforgalom céljára szolgáló utakon közlekedő valamennyi járóműre, tehát a gépjárómüvekre, állati vagy emberi erővel vont kocsikra, a kerék­párokra, továbbá a gyalogosokra, és végül a közutakon szabadon hajtott, vezetett hátas és málhás állatokra. ( 2 ) A közutakon elhelyezett vasutakra, amelyek egyébként más törvényes rendelkezések hatálya alá esnek, e rendeletnek csupán a 4. §. d) és ( 3 ) bekezdésében, a 6. §-a ( 2 ) bekezdésében, a 8. §-a ( 3 ) és ( 5 ) bekezdésében, a 9. §-a Q és ( 3 ). bekezdésében, a 13. §­( 3 ) bekezdése, a), b), d) és e) pontjaiban, a 15. §-a Q és ( 2 ) bekez­désében, a 26., 46. és 47. §-ában foglalt rendelkezések terjednek ki­ll. FEJEZET. A közúti közlekedés rendjének általános érvényű szabályai. A) A közlekedési eszközökre vonatkozó ren­delkezések. Az utak használata. 2. §. (j) A közforgalom céljára szolgáló utakat rendeltetésük­nek megfelelően — az utak és azok tartozékainak védelmére vo­natkozó szabályok megtartása mellett — mindenki szabadon használhatja. ( 2 ) Az (j) bekezdésben említett utakon csak a közlekedés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom